Ceza Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Ceza Hesaplama

Değişik konu ve kurumlarla ilgili gecikmeli ödeme, uygun olmayan eylemler sebebiyle cezalar verilebilmektedir. 5510 sayılı kanunda idari para cezaları, gecikme cezaları ve gecikme zammı bulunmaktadır.

Vergi Cezası Hesaplama

Vergi gecikme faizi olarak da tanımlanmaktadır. Tutarı belli olmayan, resen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergiler üzerine hesaplanan bir faiz olarak bilinmektedir. Vergi gecikme faizleri vergi usul kanunu ile düzenlenmektedir. Tüm vergilere uygulanabilmektedir.

Hesaplama işlemi;

  • Dava olmadan kesinleşen vergilerde normal vade tarihinden son tarhiyatın yapıldığı tahakkuk tarihine kadar,
  • Dava konusu olup da ödenmeyen vergilere normal vade tarihinden yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar,
  • Uzlaşılan vergilerde normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar yapılmaktadır.

Geçen süreler 6183 sayılı kanuna göre gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanmaktadır. Hesaplamada ay kesirleri önemsenmemektedir.

Hesaplama yapılırken; borç tutarı, vade tarihi (gün, ay, yıl) , ödeme tarihi (gün, ay, yıl) baz alınmaktadır.

Vergi Cezası Hesaplamak İçin TIKLAYINIZ!

SGK Ceza Hesaplama

SGK Ceza Hesaplama İşlemi Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların gecikme zammının ne kadar olduğunu öğrenmek için yapılan bir işlemdir. SGK’nın istediği ödemeler zamanında yapılmadığında kurum, ödenmesi gereken miktarın üzerine kanunda belirtilen şekilde gecikme zammını uygulamaktadır. Bu uygulanan zamla ilgili olan düzenleme ve ayrıntılar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü ile ilgili olan kanunun içinde belirtilmektedir. Kanuna göre, şuan ödenmeyen SGK borçlarına 1,4 oranında faiz uygulanmaktadır.

SGK’ ya olan borçlanmaların veya zamanında ödenmeyen borçların gecikme zammının kontrolünün yapılabilmesi için kurum tarafından geliştirilen sayfayı incelemek mümkündür.

SGK Ceza Hesaplama İçin TIKLAYINIZ!

Sayfada borç dönemi ay, borç dönemi yıl, borç tutarı yazılmakta ve resmi ya da özel ibaresi seçilerek hesaplaya tıklandığında gecikme zammı oranı öğrenilebilmektedir.

Muayene Ceza Hesaplama

Muayene süresi geçen araçlardan muayene geçerlilik tarihinden itibaren gecikme bedeli alınmaktadır.Gecikme bedeli muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin %5 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır. Bu tutar Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.

Trafikten çekme belgesi alınıp belli süre sonra tekrar trafiğe çıkan araçlardan sadece trafikten çekildiği ve belgelenebildiği sürece gecikme bedeli alınmamaktadır.

Araç muayenesi TÜV Türk’ün yetkili istasyonlarında yaptırılmaktadır. Muayeneden önce aracın teknik eksiklerini gidermek, aracın borç bilgilerini sorgulayarak borç var ise ödemek, egzoz muayenesi yaptırmak, araçta bulunması gereken donanımın varlığını sağlamak yapılması gerekenler arasında sıralanabilmektedir.

Aracın cinsi, muayeneye gideceği tarih ve son muayene geçerlilik tarihi bilgileriyle muayene ücreti ve gecikme cezası hesaplanabilmektedir.

Muayene Cezası Hesaplama İçin TIKLAYINIZ!

HGS Ceza Hesaplama

Köprü ve otoyol geçişlerinde HGS ve OGS hesaplarında yeterli bakiye olmadan geçiş yapıldığında uygulanan cezalardır. Aracın geçişten sonra kullandığı mesafenin 10 katı olarak hesaplanır.
HGS cezalarının sorgulaması PTT’nin sunduğu online HGS ceza sorgulama sayfasından öğrenilebilmektedir.

HGS’ nin resmi sitesine girerek sağ üstteki HGS Geçiş İhlali Sorgulama kısmından plaka girerek cezanın olup olmadığına dair bilgi sahibi olunabilmektedir. Yine aynı siteden borç ödemeleri de gerçekleştirilebilmektedir. Bu ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için üyelik oluşturulmalı ve sitenin yönlendirmeleri ile gerekli bilgiler doldurularak borç ödemeleri gerçekleştirilebilmektedir. Sisteme giriş yapıldığında Borç Ödeme menüsünden HGS borcunu ödenebilmektedir.

HGS Ceza Hesaplama İşlemi İçin TIKLAYINIZ!

Trafik Cezası Hesaplama

Araç sahibi ve sürücülerin trafikteki hareket ve fiillerinden dolayı kesilen cezalardır. Trafik cezasının ayrıntılarını öğrenme işlemleri genellikle tebligat sonucunda öğrenilmektedir. Sürücüler trafik cezasının nerede, ne zaman, kim tarafından kesildiğini, ceza tutarını ve trafik para cezasının hangi maddeye göre kesildiğini öğrenmek için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olan il vergi dairesine gitmeleri gerekmektedir.

Tonaj Cezası Hesaplama

Ticari yük ve eşya taşıyan araçların ağırlık kontrolleri yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde cezalar ağır olmakla birlikte ağırlığı %20’den fazla olan araçlar trafikten uzaklaştırılmaktadır. Ağırlığı fazla olan araçlar, aracın yüklü ağırlığına göre para cezası uygulanmaktadır.

Kanunen verilen tolerans, azami yüklü ağırlığının %3.75’i +500 kg ‘dır. (şöför, şöför+ personel, yakıt, araç içine konan aletler vb için) Bu miktar aşımında para cezası verilmektedir. İdari para cezalarının 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirim uygulanmaktadır.

Aracın azami yüklü ağırlığı %10 fazlasına kadar ise; ceza tutarı 771 TL, erken ödeme yapılır ise 578,25 TL’dir.

Aracın azami yüklü ağırlığı %15 fazlasına kadar ise; ceza tutarı 1.544,00 TL, erken ödeme yapılır ise 1.158,75 TL’dir.

Aracın azami yüklü ağırlığı %20 fazlasına kadar ise; ceza tutarı 2.316,00 TL, erken ödeme yapılır ise 1.737 TL’dir.

Aracın azami yüklü ağırlığı %25 fazlasına kadar ise;ceza tutarı 3.091,00 TL, erken ödeme yapılır ise 2.318,25’ dir.

Aracın azami yüklü ağırlığı %25 üzerinde ise; ceza tutarı 4.637,00 TL, erken ödeme yapılır ise 3.477,75 TL’dir. Ve araç gerekli şartları sağlayana kadar trafikten men edilmektedir.

İmar Cezası Hesaplama

İmar Kanunu’na göre; imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olacak şekilde 3194 sayılı kanunun 42. Maddesinde belirtilen idari müeyyideler uygulanır.

Ruhsat alınmadan yapılan veya ruhsatta belirtilen proje ve etütlere uyulmadan yapılan yapıların sahibine, yapıyı yapan müteahhide idari para cezası uygulanmaktadır. Cezaların belirlenmesi birçok farklı özelliğin hesaba katılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bunlardan bazıları; yapının bulunduğu alanın özellikleri, durumu, niteliği ve sınıfıdır. Para cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alan dikkate alınır. Ayrıca yapının yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre uygulanacak para cezası değişmektedir.

Şu aykırılıkların belirlenmesi halinde belirlenen oranlar cezanın üzerine eklenir;
1) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 30’u,
2) Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın % 40’ı,
3) Uygulama imar planında veya parselasyon planında “Kamu Tesisi Alanı veya Umumî Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın % 60’ı,
4) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın % 100’ü,
5) Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20’si,
6) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80’i,
7) Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın % 50’si,
8) Ruhsatsız ise cezanın % 180’i,
9) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor ise cezanın % 50’si,
10) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşaî faaliyete konu ise cezanın % 100’ü,
11) İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın % 10’u,
12) İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20’si,
13) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20’si.

İmar cezası hesaplama da artık internet üzerinden pratik bir biçimde yapılabilmektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin internet sitesinde bulunan modül kullanılarak İmar Cezası hesaplama yapılabilmektedir. Modüle girerek muhatap belediyeyi belirttikten sonra yapının adresini girmek gerekmektedir. Hakkında ceza uygulanan kişinin bilgilerini de girdikten sonra yapının özelliklerini de belirtip aykırılık sebeplerini de girmek gerekmektedir. Bu modülden imar cezaları kolayca hesaplanabilmektedir.

İmar Cezası Hesaplama İşlemi İçin TIKLAYINIZ!

Ceza Hesaplama!