Dava Harcı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Dava Harcı Hesaplama

Her yıl Maliye Bakanlığı aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenmekte olan harçlar kanunu genel tebliğine göre 2017 yılında da harç değerleri değişiklik gösterdi. 2017 yılı dava harcı hesaplama işlemleri de bu genel tebliğe göre yapılacak. Resmi Gazete’nin 29931. sayısı ile duyurulan 2017 yılı yargı harçları ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi yazımızın devamında bulabilirsiniz. Harçlar kanunu genel tebliğinin amaç ve kapsamları tebliğin ilk maddesinde verilmiş durumdadır. Harçlar kanunu genel tebliğinin ilk maddesine göre bu tebliğin amacı  2 Temmuz 1964 yılı  ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı olan tarifler üzerinde yer alan maktu harçların – buna nispî ve maktu harçların azami ve asgarî miktarlarını belirleyen hadler de dahildir. – yeniden değerleme oranı da dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından verilen karar ile belirlenmiş orana göre hesap edilip ardından da ilan edilmesidir. Yani dava harcı hesaplama işlemleri harçlar kanunu genel tebliğinde yer alan maddelere göre yapılmaktadır. Harçlar kanunu genel tebliğinin dayanağı ise bu tebliğin ikinci maddesinden gelmektedir. İkinci maddeye göre bu tebliğin, 492 sayılı kanunda yer alan mükerrer 138. maddenin 2., 3., 4., fıkralarına dayanarak yazıldığı belirtilmiştir. Dava harcı hesaplama işlemleri ise harçlar kanunu genel tebliğinde “Harç miktarlarının hesaplanması” başlığı ile verilmiş ve detayları üçüncü maddede belirtilmiştir.

Harç Miktarları Nasıl Hesaplanır?

Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre dava harcı hesaplama işlemleri üç maddeye bölünmüştür. Bunlardan ilkine göre Bakanlık tarafından 2016 yılı ile ilgili olarak yeniden değerleme oranının yüzde üç virgül seksen üç şeklinde tespit edildiği ve 11 Kasım 2016 tarihinde 29855 sayılı olan Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte ilan edilmiştir.

24 Aralık 2016 tarihinde 29928 sayılı Resmi Gazete ile birlikte yayımlanmış olan 20 Aralık 2016 tarihinde ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurlu Kararında yer alan eki kararın 3. maddesi ile birlikte 1 Ocak 2017 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiş olan 492 sayılı Kanuna bağlı olan tarifelerde belirtilmiş olan ve 75 seri numarasına sahip Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilerek 2016 yılı içerisinde uygulanan maktu harçlar – nispi ve maktu harçların azami ve asgari miktarlarını belirleyen hadler de dahil olmak üzere- yeniden değerleme oranı da dahil olarak yüzde 7,5 oranında arttırılmıştır. Arttırılan bu tutarlar 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerinde olacaktır.

Bununla birlikte son maddeye göre 492 sayılı Kanuna bağlı olan iki, beş ve yedi sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında çeşitli birim değerler üzerinden alınacak olan maktu harç tutarları yer almaktadır. Bahsi geçen maktu harç tutarları, birim değerlerin toplamına tatbiki neticesi ile bulunacak olan ve azami ve asgari hadler arasında olan harcın on kuruşa kadar olan kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Dava harcı hesaplama işlemleri yukarıda yer alan üç maddeye göre yapılacaktır.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği’de her çeşit dava için çeşitli harç tutarları belirlenmiş olup bu değerler üzerinden dava harcı hesaplama işlemleri yapılacaktır. Şimdi tüm yargı harçlarına bir göz atacak ve tutarlar üzerinden bilgi vereceğiz.

Mahkeme Harçları

6217 sayılı Kanunda yer alan 13. madde ile birlikte değişikliğe uğrayan fıkra 14 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte ceza, ticaret ve hukuk davaları ile birlikte idari davalarda anlaşmazlık konusu olmayan ve yargıyı ilgilendiren konularda ve Anayasa Mahkemesine bireysel olarak yapılacak başvurular ile icra tektik mercilerinde aşağıda yer alan dava harcı tutarları üzerinden i dava harcı hesaplama işlemleri yapılacaktır.

Başvurma Harcı

Başvurma harçları, tutanakla ya da dilekçeyle dava açma ya da davaya müdahale ya da evdi mahallinin tayini, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve tespiti delil ile ilgili olan taleplerde alınırken, Sulh mahkemelerinde ve icra tektik mercilerinde 14,50 TL, asliye mahkemelerinde ve idari mahkemelerde 31,40 TL ve bölge adliye mahkemesi, yargıtay, danıştay, bölge idari mahkemeleri ile askeri yüksek idare mahkemelerinde 48,30 TL alınırken, mahkemenin görevsizlik ya da yetkisizlik kararı vermesi durumunda görevli ya da yetkili mahkemeye yapılan tekrar başvurusunda harç talep edilmeyecektir. Son olarak da anayasa mahkemesine yapılacak olan başvurularda 257,50 TL harç alınacaktır.

Celse Harcı

Celse harcı vekilleri ya da taraflar tarafından ertelenmesine sebep olan celselerde sulh mahkemelerinde konusu belirli bir değer ile ilgili olan davalarda dananın konusun miktarından binde 2,27 alınacaktır. Fakat bu tutar 17,80 TL’nin altına inemez. Belli bir değeri bulunmayan davalarda ise bu tutar 17,80 TL olarak belirlenir. Asliye mahkemelerinde ve idari yargı  yerlerinde ise celse harcı 31,40 TL’nin altına düşemez ve binde 2,27 oranı üzerinden hesap edilir.

Karar ve İlam Harcı

Karar ve İlam harçları nispi ve maktu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  İlk olarak nispi harç ile başlayalım.

Nispi Harç

Konusu itibarı ile belirli bir değere sahip olan davalarda asıl olan konu ile ilgili karar verilmesi durumunda hüküm altına alınacak olan anlaşmazlık konusu, sahip olduğu değer üstünden binde 68,31 oranında hesap edilecektir. Tahkim yargılanmasında ise bu harcın yüze elli oranında uygulanacaktır. Detaylar için kanuna bakabilirsiniz.

Bir taşınmazın hissedarların kendi aralarında gerçekleşen satış doğrultusu ile ortaklığın giderilmesi halinde olan hükümler gayrimenkulün satış bedeli üstünden binde 11,38 oranında hesap edilir.

Gayrimenkullerin hissedar olan kişiler arasında taksimine bölünmesi ile ilgili olan hükümler bölünmüş olan gayrimenkul değeri üstünden binde 4,55 oranında hesap edilecektir.

Taşınmaz hissedarlar arasında bölünmesine dair olan hükümler ile ilgili olarak bölünmüş olan gayrimenkul değeri üzerinden binde 4,55 oranında alınacaktır.

Nafaka verilmesi ile ilgili olan hükümlerde, bir yıllık nafaka bedelinin üstünden binde 11,38 oranında dava harcı hesaplama işlemi gerçekleşir.

Konusu belirli bir değere sahip olan davalarda 2499 sayılı olan Sermaye Piyasası Kanununda yer alan 38/a maddesinde yer alan 1. fıkrada tanımlandığı üzere konut finansmanından doğan alacaklar ile birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın rehin ile temin edilmiş olan alacakların takibi için ihalenin feshi için yapılan taleplerde asıl olan konu ile ilgili karar verilmesi durumunda hüküm altına alınacak olan anlaşmazlık konusu ise değeri üzerinden binde 68,31 oranında hesap edilir.

Nispi harçlar genel itibarı ile 31,40 TL’nin altında olamaz. Ayrıca Bakanlar Kurulur dava çeşitleri itibarı ile ya da ayrı ayrı olmak üzere bu oranları binde ona kadar indirmeye ya da Kanunda yazılı olan nispete kadar çıkarma hakkına sahiptir. Bu sebeple de dava harcı hesaplamaları değişiklik gösterebilir.

Maktu Harç

Maktu harçlarda dört farklı madde yer almaktadır. Birinci fıkra haricinde kalan davalarda, tarafların ortaya çıkması için imkan olmayan davalarda verilen kararlarda davanın reddi kararı ile icra tektik mercilerinin 1. fıkra haricinde kalan kararlarında 31,40 TL maktu harç ödenecektir.

1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanunda yer alan 34. madde ile birlikte değişime uğrayan bentin a fıkrasına göre yazılı davalarda esas taalluk eden ya da düzeltme kararı isteklerinin reddi ile ilgili olan Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay kararlarında 65,40 TL maktu harç ödenecektir.

Aynı bendin b fıkrasına göre Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri , idare mahkemeleri, askeri yüksek idare mahkemeleri, danıştay ve yargıtay icranın tehiri kararlarında 51,70 TL ödenecektir.

İhtiyatı haciz, tespiti delail ve ihtiyatı tedbir kararlarında ise 51,70 TL ödenecektir.

Temyiz, İstinaf ve İtiraz Harçları

14 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanunda yer alan 13. maddenin değişmesi ile birlikte bu harçlarda çeşitli değişiklikler yaşanmıştır. Bunlar aşağıda yer almaktadır.

Yargıtay’ın hukuk dairelerine yapılacak olan temyiz başvuruları için 153,30 TL ödenecektir. Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında da aynı şekilde 154,30 TL dava harcı ödenir. Yürütmenin durdurulması ile ilgili olan itirazlar da dahil olmak üzere Bölge İdare Mahkemelerinde yapılacak olan istinaf yolu başvurularında ödenecek olan tutar 85,70 TL’dir. Bölge adliye mahkemelerinin hukuk dairelerine yapılacak olan istinaf yolu başvurularında da 85,70 TL ödenir.

Keşif Harcı

1 Ağustos 2010 tarihinde 6009 sayılı Kanunda yer alan 20. madde ile birlikte eklenen fıkraya göre mahkemeler tarafından istem ya da re’sen üzerine verilen tespit ya da keşif kararlarını yerine getirmek için 221,80 TL dava harcı ödenecektir.

Mahkeme harçlarında dava harcı hesaplamaları bu şekilde yapılır.

İflas ve İcra Harçları

İcra ve iflas harçları; icra, iflas ve haciz, teslim ve satış harcı olmak üzere üçe ayrılır.

İcra Harçları

İcraya başvurma ve değeri beli olmayan icra takipleri ile icraların yerine getirilmesi için ödenecek olan harç 31,40 TL’dir.

Değeri belirlenmiş olan icraların takiplerinde ise ödenecek olan tahsil harcı değeri üzerinden çeşitlere ayrılmıştır.

Ödeme ya da yerine getirilme emrinin tebliği ile hacizden önce ödenecek olan paradan yüzde 4,55 oranında, haciz sonrasında ve satış öncesinde  ödenen paralar üzerinden yüzde 9,10 oranında, haczedilen ya da rehinli malların satılarak nakde dönüştürülmesi için tahsil edilen paralardan yüzde 11,38 oranında, özel ve resmi müesseseler hizmetlilerin ve memurların maaş, sair ve gündelik hizmet gelirleri ile ilgili olan haciz için tahsil edilen paralardan yüzde 4,55 oranında, takip talebi olmayan alacaklılara İflas ve İcra Kanununda yer alan 125. maddenin 3. fıkrasına göre ödenen para üzerinden yüzde 2,77 oranında dava harcı alınacaktır.

Gayrimenkul ve gemilerin teslim ve tahliyelerinde ise iki farklı durum söz konusudur. Yerine getirme emrinin duyurulmasının ardından tahliye işleminde yüzde 2,27 oranında ve teslim ve tahliye marifeti ile olduğu zaman yüzde 4,55 oranında harç alınır.

Menkul teslimlerinde ise yerine getirme emrinin tebliği üzerine teslim edilmesi halinde yüzde 2,27 oranında ve icra marifeti ile teslimi durumunda yüzde 4,55 oranında harç ödenir.

Haczedilen gayrimenkullerin idaresi ve kira mukaveleleri düzenlemesi ile hesap tutulması adına idare harçlarında 21,70 TL harç ödenecektir.

İflas Harçları

İflas harçlarında maktu harçlar iflasın açılması ya da masaya katılma için ödenen harç ve konkordato isteği için 51,70 TL harç ödenecektir. Konu ile ilgili olan değerin üstünden ise iflasta paylaşılmakta olan para değeri üzerinden yüzde 4,55 oranında ve elinde olmayan sebeplerden dolayı mali durumu bozulan kişilere verilmesi için karar verilen para değeri üzerinden binde 11,38 oranında harç hesap edilir.

Haciz, Teslim ve Satış Harcı

1 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe giren 6009 sayılı Kanunda yer alan 20. maddesi ile eklenen fıkra ya göre icra ve iflas harçlarında yer almakta olan iflas ve icra işlemlerinin daire dışında memur tarafından bizzat yerine getirilmesi halinde gerçekleşen her bir işlem için 73,60 TL harç tutarı hesap edilecektir.

İcra ve İflas harçları üzerinden yapılacak olan dava harcı hesaplama işlemleri de bu tutarlara göre hesap edilecektir.

Ticaret Sicili Harçları

Ticaret sicili harçları kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Ticari işletme rehni dahil olmak üzere kayıt ve tescil harçları ile kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları aşağıda yer almaktadır.

Kayıt ve Tescil Harçları

Ticari işletme ve bu işletmenin sahip olduğu unvanın ilan ve tescilinde kooperatiflere ve gerçek kişilere ait olan işletmelerde 233,70 TL, şahıs şirketlerine ait olan işletmelerde 670,40 TL ve sermaye şirketlerine ait işletmelerde 1.510,70 TL harç ödenir.

Temsile yetkili kılınmış olan kimselerin her kişi için olan ilan ve tescilinde kooperatiflere ve gerçek kişilere ait olan işletmelerde 115,80 TL, şahıs şirketlerine ait olan işletmelerde 166,00 TL ve sermaye şirketlerine ait işletmelerde 367,50 TL harç ödenir.

Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalarda ticari işletme rehni ile ilgili olan vakalarda dahil olmak üzere gerçekleşen tescillerde, muhteva ile ilgisi olmayan düzeltmelerden harç alınmamak üzere kooperatiflere ve gerçek kişilere ait olan işletmelerde 115,80 TL, şahıs şirketlerine ait olan işletmelerde 166,00 TL ve sermaye şirketlerine ait işletmelerde 367,50 TL harç ödenir.

Ticari işletme rehni kaydının da silinmesi dahil olmak üzere kayıt silinmesi durumunda kooperatiflere ve gerçek kişilere ait olan işletmelerde 45,15 TL, şahıs şirketlerine ait olan işletmelerde 65,40 TL ve sermaye şirketlerine ait işletmelerde 115,80 TL harç ödenir.

Kayıt ve Belge Suretleri ve Tasdikname Harçları

Bir ticari işletmeye ait olan sicil esas defterinde yer alan kayıtların bir kısmının ya da tamamının ya da memurlukta saklanan tüm belgelerin örneğinin beher sayfasından 11,50 TL ve tasdiknamelerden 38,50 TL harç alınacaktır.

Dava harcı hesaplama işlemleri sırasında ticaret sicili harçları için hesaplanacak olan tutarlar bu şekildedir.

Diğer Yargı Harçları

Müşterek kısım için olan diğer yargı harçları suret harçları, muhafaza harçları, defter tutma harçları, miras işlerine ait harçlar ve vasiyetname tanzimine ait harçlar olmak üzer beşe ayrılmaktadır.

Suret Harçları

İlamın her sayfası için tasdikli fotokopiler dahil olmak üzere 1,80 TL, merci ve mahkeme zabıtnameleri ile diğer evrakın beher sayfası sureti üzerinden, tasdikli fotokopiler dahil olmak üzere 1,80 TL, avukatlar tarafından tasdik edilmiş olan vekaletname suretleri için tasdikli fotokopiler dahil olmak üzere 4,60 TL ve sulh hakimi tarafından onaylanan vekaletname suretleri için tasdikli fotokopiler dahil olmak üzere 4,60 TL harç ödenecektir. Re’sen verilmesi zorunlu olan suretler haricinde ceza mahkemelerinden alınacak olan suretler için de aynı tutarda harç alınacaktır.

Muhafaza Harçları

Adliye veznelerine bırakılan kıymetli eşyanın kabulü ve korunması için, koruma altına alınan değer üzerinden bir yıla kadar binde 11,38 oranında ve bir yılı geçen her sene ve kesirler için binde 5,69 oranında muhafaza harcı alınır.

Defter Tutma Harçları

Defter tutma harçları kendi içinde üçe ayrılır. Defter tutma, alelumum ve tahrir işlerinde 17,80 TL’den az olmamak üzere deftere kayıt edilen değer üzerinden binde 4,55 oranında, miras işlerinde tutulan defterlerde mevcut ve alacak bakiyesinde ortaya çıkmış bakiye üzerinden binde 4,55 oranında ve borç bakiyesi ortaya çıkmış ya da alacaklar ve mevcut ile borçlar bakiyesi eşitlenmiş ise 48,30 TL harç ödenir. Son olarak da iflas dairesi tarafından tutulan defterlerden 48,30 TL harç alınır.

Miras İşlerine Ait Harçlar

Terekenin tespiti ve kaydında, mirasın tasfiyesi, taksimi ve idaresinde ve bunların konusunu teşkil eden değerler için binde 4,55 oranında harç alınır. Miras idaresinde ise her yıl ve kesirler için harç alınmaktadır.

Vasiyetname Tanzimine Ait Harçlar

Medeni Kanunda yer alan 479. maddeye göre sulh hakimi tarafından düzenlenen resmi vasiyet senetleri belli bir meblağı ihtiva ediyorsa binde 1,13 oranında, belli bir meblağı ihtiva etmiyorsa 65,40 TL harç ücreti alınacaktır.

Diğer Yargı Harçları üzerinden dava harcı hesaplama işlemleri de bu oran ve tutarlara göre hesap edilecektir.

Dava Harcı Hesaplama!