Ders Notu Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Ders Notu Hesaplama

Eğitim Türü :

Hayatın her noktasında kişiler bulundukları konuma göre değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. Buna iş hayatında yer alan bir kişiyi örnek gösterebiliriz. Yapılan değerlendirmeler sonucu yeterli çabayı göstermediği saptanan bir çalışan işten çıkarılabilir ya da iş yerinde terfi alamayabilir. İş hayatında olduğu gibi okullarda da öğrencilerin derslerinde gerekli çabayı gösterip göstermediğinin ayırt edilebilmesi için bir değerlendirme yapılmaktadır. Yapılan bu değerlendirmede öğrenciler sorumlu oldukları derslerden türlü ölçümlere tabi tutulur ve bu ölçümlerden aldıkları puanlara göre ders notu elde ederler. Öğrencinin yeterli ders notunu alması dersten başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Ders notu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde farklı sistemlerle hesaplanmaktadır. Bu sebeple yazımızda ders notu hesaplamasına ilişkin olarak açıklamalara yer vermekteyiz.

Ders Notu Nedir?

Ders notu eğitim hayatları boyunca öğrencileri sorumlu oldukları dersler ile ilgili olarak değerlendirme amacı ile uygulanan bir yöntemdir. Öğrenciler bu yöntemle dönem ya da sene içerisinde sorumlu oldukları derslerden bir takım sınav ya da uygulama gibi değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. Yapılan sınav ve uygulamalarda aldıkları puan ise ders notunu oluşturmaktadır.

Ders Notu Nasıl Hesaplanır?

Ders notu hesaplama sistemi her eğitim kademesinde farklı olmaktadır. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimleri boyunca karşılaşılan ders notu hesaplama sistemlerine ilişkin açıklamalar aşağıda başlıklar halinde yer almaktadır.

İkokul ve Ortaokul Ders Notu Hesaplama

İlkokul eğitimine dahil olan 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf ile ortaokul eğitimine dahil olan 5. sınıf, 6. sınıf, 7.sınıf ve 8. sınıf öğrencileri için yapılan ders notu hesaplamasında öğrencilerin yazılı sınavları, proje ödevleri, performans görevleri ve derse etkin katılımlarına ilişkin verilen notlar etkili olmaktadır.

Öğrencinin yazılı sınavlardan aldığı notlara proje ödevlerinden aldığı notların ortalaması ve derse etkin katılımlardan aldığı notların ortalaması ile performans görevlerinden aldığı notların ortalamasının toplamının ikiye bölümünden elde edilen sayı eklenir. Bulunan sonuç sınav sayısı + 2′ ye bölünür ve elde edilen sayı öğrencinin hesaplaması yapılan ders notunu verir.

Anlattıklarımızı daha açık ve formülize şekilde ifade etmeye çalışalım.

  • Sınav Puanları : S1, S2, S3 ve S4
  • Proje Ödevleri Ortalaması : P. Ö . ORT.
  • Performans Belirleyen Çalışmalar Ortalaması : P. B. Ç. ORT. = [(Derse etkin katılım ortalaması + performans görevleri ortalamsı /2)]
  • Ders Notu : (S1+S2+S3+S4+ P.Ö.ORT.+P.B.Ç.ORT)/(sınav sayısı+2)

Örnek : İlkokul 4. sınıfa giden bir öğrencinin dönem içerisinde sorumlu olduğu bir dersten aldığı puanlar şu şekildedir;

1. yazılı sınav puanı : 60 puan

2. yazılı sınav puanı : 70 puan

3. yazılı sınav puanı : 50 puan

1. proje ödevi puanı : 80 puan

2. proje ödevi puanı : 90 puan

1. derse etkin katılım puanı : 80 puan

2. derse etkin katılım puanı : 90 puan

1. performans görevi : 100 puan

2. performans görevi : 90 puan

Öğrencinin dersten aldığı puanlar kapsamında yapacağımız ders notu hesaplaması için başta belirtilen yöntemi kullanmaktayız.

  • Ders Notu : (S1+S2+S3+S4+ P.Ö.ORT.+P.B.Ç.ORT)/(sınav sayısı+2)

Buna göre;

Proje Ödevi Ortalaması : (80 puan + 90 puan)/2 = 85 puan

Derse Etkin Katılım Ortalaması : (80 puan +90 puan)/2 = 85 puan

Performans Ödevi Ortalaması : (100 puan + 90 puan)/2 =95 puan

Derse etkin katılım ortalaması ve performans ödev ortalamasına göre ”Performansı Belirleyen Çalışmalar Ortalaması” = (85 puan + 95 puan)/2 = 90 puan

Ders Notu = (60 puan + 70 puan + 50 puan + 85 puan + 90 puan)/ 3 + 2

=  71 puan

Öğrencinin ders notu yapılan değerlendirmeler ve hesaplamalara göre 71 puan olarak bulunur.

Lise Ders Notu Hesaplama

Lisede (9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf) öğrenime devam eden bir öğrencinin ders notu hesaplanırken sınavlardan alınan puanlar, performans çalışması puanları, proje ödevlerinden alınan puanlar, mesleki ve teknik lise kapsamında gösterilen derslerdeki hizmet ve temrin puanlarının aritmetik ortalaması etkili olmaktadır.

İşletmelerde gerçekleşen beceri eğitiminde ise ders notu hesaplanırken beceri eğitimi boyunca öğretmen, usta öğretici, usta eğitici ya da personel tarafından verilen temrin, proje, iş, deney ve hizmet puanları, söz konusu olması durumunda telafi eğitimi boyunca alınan temrin, proje, iş ve hizmet puanları ve işin alınan yönelik olan yarışmalarda alınan ve işletme tarafına bildirimi yapılan puanların aritmetik ortalaması etkili olmaktadır.

Lisede öğrenim gören bir öğrencinin ders notu hesaplamasında ilkokul ve ortaokul ders notu hesaplama sistemine benzer bir hesaplama yapılmaktadır.

Lise ders notuna etki eden faktörleri kısaca özetleyecek olursak; yazılı sınavlardan alınan puanlar, performans görevi puanı, uygulama puanı ve mesleki ve teknik liseler için söz konusu olan temrin puanının lise ders notu hesaplamada etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Örnek : Lise 10. sınıfa giden bir öğrencinin dönem içerisinde sorumlu olduğu bir dersten aldığı puanlar şu şekildedir;

1. yazılı sınav puanı : 40 puan

2. yazılı sınav puanı : 80 puan

3. yazılı sınav puanı : 60 puan

1. performans görevi puanı : 70 puan

2. performans görevi puanı : 90 puan

1. uygulama puanı : 80 puan

2. uygulama puanı : 80 puan

Ders Notu = S1+S2+S3+(Performans Görevi Ortalaması)+(Uygulama Ortalaması) / (Sınav Sayısı+2)

= (40 puan+80 puan+60 puan+80 puan+80 puan)/(3+2)

=68 puan

Öğrencinin ders notu yapılan değerlendirmeler ve hesaplamalara göre 71 puan olarak bulunur.

Üniversite Ders Notu Hesaplama

Üniversitelerde ders notu hesaplama sistemi ilkokul, ortaokul ve lisede uygulanan sistemden oldukça farklı olmaktadır. Üniversitelerde temel olarak dönem içerisinde iki sınav uygulanmaktadır. Uygulanan bu sınavlardan ilkine vize ikincisine ise final denilmektedir. Öğrencinin vize ve final sınavından aldığı puanlar ders notunu oluşturmaktadır. Vize ve final sınavlarının ders notuna farklı ağırlıklarda etkisi olmaktadır. Üniversiteye göre değişen bu ağırlıklarda vize sınavı final sınavına göre daha az etkiye sahip olmaktadır. Genel olarak vize sınavı ve final sınavının ders notuna etkisi yüzde 30-yüzde 70 ya da yüzde 40-yüzde 60 ağırlığındadır.

Vize sınavı ile final sınavından alınan puanlar doğrultusunda oluşan ders notu sınava giren tüm öğrencilerin aldıkları ders notu ya da üniversite tarafından belirlenen ders geçme notu baz alınarak harflendirme sistemine dönüştürülmektedir. Tıpkı vize sınavı ve final sınavı ağırlığının üniversiteye göre değişmesi gibi harflendirme sistemi de üniversiteye göre değişmektedir. Ancak temelde öğrencinin ders notu harflendirme sisteminde FF ‘e denk geliyorsa öğrenci dersten başarısız olmuş demektir.

Üniversite ders notu hesaplaması ile ilgili olarak bir örnek verelim.

Örnek : X Üniversitesi öğrencisi dönem içerisinde aldığı dersin vize sınavından 80 puan, final sınavından ise 70 puan almıştır. Buna göre öğrencinin dönem sonundaki ders puanı kaç olmaktadır? (Üniversitenin ders geçme sistemine göre vize sınavı yüzde 40, final sınavı yüzde 60 etkiye sahiptir.)

Çözüm : Vize Sınavı Puanı = 80 puan

Final Sınavı Puanı = 70 puan

Vize sınavının yüzde 40’ı, final sınavının yüzde 60’ı alındığında yapılan işlem şu şekilde olmaktadır;

(80 puan x 0,40) + (70 puan x 0,60) = 32 puan +42 puan  = 74 puan

Üniversite öğrencisinin sorumlu olduğu derse ait notu 74 puandır.

Ders Notu Hesaplama!