İcra Masrafı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

İcra Masrafı Hesaplama

Borçlu, alacaklı kişiye borcunu söz verdiği süre içerisinde ödemezse alacaklı bu parayı zorla almak yerine devlet yardımıyla yasal yollarla almaya çalışır. Adli bir kuruluş yardımıyla borçlunun alacaklıya borcunu ödemesi olayına kabaca icra demekteyiz. İcra işlemi yapılırken elbette birtakım masraflar da doğmaktadır. İcra masrafı olarak da adlandırılan bu masraflar takip tutarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu makalemizde icra masrafı hesaplama temelinde icra konusuna değineceğiz. Makalede icra masrafını oluşturan, başta başvurma harcı, vekalet harcı, peşin harç olmak üzere bütün unsurlara da yer verilmiştir. Öte yandan icra tahsil harcı hesaplama konusunun da detaylı anlatımı ve icra masraf hesaplama konusunun örneklerle pekiştirilmiş anlatımı ile konuya daha kolay hakim olma şansına sahip olacaksınız.

İcra Masrafı Hesaplama

Alacaklı, avukat vasıtasıyla icra takibi işlemine başlamadan evvel takibin yapılabilmesi adına lazım olan resmi harç ve giderleri ödemek durumundadır. Müvekkil bunun farkında değilse de avukat müvekkilini bu konuda uyarıp icra masrafı hesaplama konusunda bilgi sahibi kılmalıdır. Belirli aralıklarla düzenlenen harç ve masraflar şu şekildedir:

Peşin harç, başvurma harcı ve vekalet harcı.

Öte yandan tebligat gideri, baro pulu gideri, dosya masrafı gibi masraflar söz konusu olsa da bunlar direk olarak icra masrafı hesaplama işlemine dahil edilmez.

İcra masrafı, her başvuru için farklılık gösterir. Farklılığın ana sebebi takip tutarıdır. Şöyle ki, son düzenlemelere göre başvurma harcı 29,20 Türk Lirası iken vekalet harcı da 4,30 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır. Fakat peşin harç adını verdiğimiz masraf takip tutarına göre değişiklik göstermektedir. Peşin harç, her 100 Türk Lirası için 0,50 Türk Lirası yani 50 kuruş olmaktadır.

İcra Peşin Harç Masrafı Hesaplama

İcra masrafında başvurma harcı ve vekalet harcından farklı olarak peşin harç dediğimiz masraf, takip tutarına göre değişiklik göstermektedir.

Peşin harç, takip tutarının binde beşine tekabül etmektedir.

Örneğin 1000 Türk Lirası değerinde bir takip tutarı söz konusu ise peşin harç masrafı 5 Türk Lirası’dır.

100 Türk Lirası değerinde bir takip tutarı söz konusu olduğu zaman da peşin harç masrafı 0,50 Türk Lirası yani 50 kuruş olmaktadır. Basit bir mantığa oturtmak istersek, yeni bir düzenleme çıkmadığı durumda peşin harç masrafı her 100 Türk Lirası için 0,50 TL değerinde olacaktır. Ya da takip tutarının binde beşini hesaplamak koşuluyla da icra peşin harç masrafı hesaplama işleminizi yapabilirsiniz.

İcra Vekalet Ücreti Hesaplama

Yukarıda da belirttiğimiz gibi icra hesaplama yaparken vekalet harcı diye tanımladığımız ücret son düzenlemelere göre 4,30 Türk Lirası ederindedir. Yeni bir düzenleme yapılmadıkça fiyatın değişmesi söz konusu değildir. İcra vekalet ücreti hesaplaması takip tutarı ile bağımsızdır.

İcra Takip Masrafı Nedir?

İcra takip masrafı, takip tutarının peşin harç, başvurma harcı ve vekalet harcı gibi harçlarla ücretlendirilmesine dayanan masraftır.

İcra Tahsil Harcı Hesaplama

İcra dosyasında kısmen ya da tamamen fark etmeksizin herhangi bir tahsilat yapılması durumunda başlangıçta alınan harçlara yani başvuru harcı, vekalet harcı ve peşin harca ilave olarak birtakım harçlar ile karşılaşmak olasıdır. Bu harçlardan biri de icra tahsil harcıdır. İcra tahsil harcı hesaplama işlemi yaparken takip tutarı esas alınır. İcra tahsil harcının yükümlüsü yasalara göre borçlu olan kişi olur.

Bir icra dosyasından alınabilecek en üst düzey tahsil harcı daha önce icra müdürlüğünce belirlenmiş olur. İşleyecek faiz için ya da takip masrafları için herhangi bir tahakkuk ettirilemez.

Örnekle açıklamak gerekir ise, asıl alacak tutarı 10 bin Türk Lirası olan, takip öncesi faizi ise 2 bin Türk Lirası olan bir alacaklıyı düşünelim. Bu durumda alacaklı, icra takibine başlamadan önce toplam 12 bin Türk Lirası ederinde alacağa sahiptir. Dosya icra takibine konduktan sonra alacak miktarı, faiz ya da masraflar ile birlikte 50 bin Türk Lirası’na ulaşsa dahi en fazla 12 bin Türk Lirası üzerinden tahsil harcı hesaplaması yapılmaktadır ve bu hesaplamaya göre icra tahsil harcı alınmaktadır.

12 bin Türk Lirası değerinde bir alacak söz konusu olduğunda, 12.000 X 9,10/100 işlemine dayanarak 1.092 (bin doksan iki) Türk Lirası tahsil harcı masrafı çıkacaktır. Bu tahsil harcından zaman zaman peşin harç ödemesi düşürülmektedir.

İcra Başvurma Harcı Hesaplama

İcra masrafı hesaplarken peşin harç ya da tahsil harcından farklı olarak başvurma harcı hesaplamak için özel bir çaba gerekmemektedir. Diğer masraflara ilave olarak 29,20 Türk Lirası eklediğiniz zaman icra masrafı hesaplama işleminize başvuru harcınızı da dahil etmiş oluyorsunuz.

İcra Dosyası Kapatma Harcı Nedir?

İcra dosya kapatma harcı, icra tahsil harcı ile aynı şeydir. İcra dosya kapatma harcı yapabilmek için icra tahsil harcı için anlattığımız işlemleri birebir uygulayabilirsiniz.

Örnek İcra Masrafı Hesaplama

Başvuru harcı, peşin harç ve vekalet harcından oluşan icra masrafını birkaç örnekle daha detaylı şekilde inceleyelim.

Örnek 1: Takip tutarı 25 bin Türk Lirası olan alacağın icra masrafı kaç TL’dir?

Sabit değerlerimiz vekalet harcı ve başvuru harcıdır. Bunlar için herhangi bir işlem yapmak gerekmez. Başvurma harcı 29,20 Türk Lirası iken vekalet harcı da 4,30 Türk Lirası ederindedir.

Peşin harç için de takip tutarının binde beşini almamız gerekecektir. 25 bin Türk Lirası’nın binde beşi de 125 Türk Lirası eder.

Bu durumda 125 TL  + 4,30 TL + 29,20 TL işleminden toplam icra masrafını hesaplayabiliriz. Bu da 158,50 Türk Lirası etmektedir.

Bu paranın icra tahsil harcını bulmak için ise yüzde 9,10’unu almak yeterlidir. 25.000 Türk Lirası’nın yüzde 9,10’u da 2275 Türk Lirası etmektedir.

Diğer bir örnekte de takip tutarının 180 bin Türk Lirası olduğunu varsayalım.

29,20 TL’lik başvurma harcı ve 4,30 TL’lik vekalet harcına ek olarak binde beşlik peşin harcı bulmamız gerekecek.

180 bin Türk Lirası’nın binde beşi 900 Türk Lirası’na denk düşmektedir.

900 TL + 29,20 TL + 4,30 TL şeklindeki toplama işlemi bize icra masrafını sunmaktadır. Buradan da 933,50 Türk Lirası ederinde bir masraf ile karşılaşmaktayız.

180 bin Türk Lirası değerindeki takip tutarının icra tahsil harcını hesaplamak için de yüzde 9,10’unu almamız gerekecektir. Bu da 1638 Türk Lirası’na denk düşmektedir.

İcra Takibi Nedir?

Borçlu, borçlandığı kişiye borcunu herhangi bir şekilde söz verilen süre dahilinde ödemediği durumda alacaklı bu borcu devlet yardımı ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü vasıtasıyla bir takip başlatır ve bu takibe icra takibi adı verilir. İcra, ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki çeşit altında toplanır. İlamlı adını verdiğimiz icra tipi bir mahkeme kararına dayanır. İlamsız adını verdiğimiz icra tipinde ise ortada bir mahkeme kararı bulunmaz. İlamsız icrada para ve teminat mahkeme kararı olmaksızın geri alınmaya çalışılır.

2016 Senesi İtibariyle Geçerli Olan İcra Harç Tutarları

Son düzenlemeye göre geçerli harç tutarları aşağıdaki gibidir:

İcra başvuru harcı: 29,20 Türk Lirası

Değeri bilinen icra takiplerinde bilinen değer üzerinden verilen tahsil harcı oranları

İcra emri ya da ödeme emri çıkarıldıktan sonra hacizden evvel ödenen para: Yüzde 4,55

Haciz işlemi son bulduktan ya da satış işlemi öncesinde ödenen para: Yüzde 9,10

Rehin alınan ya da haczi gerçekleştirilen malların satılıp nakde dönüştürülmesinden sonra ele geçen para: Yüzde 11,38

Memur ya da çalışanların maaş, ücret ya da diğer birtakım gelirlerinin haczedilmesi koşulu ile elde edilen para. Yüzde 4,55

Gemi ve gayrimenkul teslimi ve tahliyesi sonrasında verilen harç oranları

Tahliye ile teslimin icra işleminden sonra yapılması durumunda: Yüzde 4,55

İcra emrinin tebliğ edilmesinin ardından tahsil edilen para için: Yüzde 2,27

Konut kredisi sonrasında meydana gelen alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından rehin ile temin edilen alacaklar için takip işlemleri sırasında tahsil harcının oranı ise yüzde 25’tir.

İcra harçlarının yanı sıra icra işlemlerinin İcra Dairesi dışında bir memur tarafından gerçekleştirilmesi halinde her işlem için 68,50 Türk Lirası değerinde tahsilat yapılmaktadır.

İcra masrafı hesaplama konusunu ele aldığımız bu makalede başvuru harcı, peşin harç, vekalet harcı, tahsil harcı gibi birçok konuya değinip icra masrafının en kolay nasıl hesaplanabileceğini anlattık. Güncel icra masrafı sayıları ile karşılaşacağınız olası icra durumlarında ne kadar masraf yapacağınızı da öğrenebilirsiniz.

İcra Masrafı Hesaplama!