İki Tarih Arasındaki Günü Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

İki Tarih Arasındaki Günü Hesaplama

Zaman; sürekli olarak değişen, belirlenen başlangıç ve bitiş noktaları arasında geçen süre anlamına gelmektedir. Aynı zamanda zaman ölçülebilir bir kavramdır. Tarih boyunca yeryüzünde var olan insanlar tarafından geliştirilen türlü yöntemler ile zaman ölçülmeye çalışılmıştır. Önceleri yağmur, kar, havalarda meydana gelen soğuma ve ısınma ile zaman ölçülmekteydi. Buna göre mevsimler, göç zamanı ve hasat zamanı tahmin edilebilmekteydi. Zaman ilk olarak bu şekilde dönemlere ayrılmaya çalışılmıştır. Daha sonraki dönemlerde zaman daha küçük birimlere ayrılmak istenmiştir. Bunun sonucunda zaman yıllara, aylara ve haftalara ayrılmaya başlanmıştır. Gün ve yılları daha küçük zaman birimlerine ise Sümerliler ayırmıştır. Sümerlilerin ardından Mısırlılar tarafından daha doğru zaman ölçme yöntemleri oluşturulmuştur. Mısırlılar tarafından oluşturulan zaman ölçme yöntemleri ise Yunan ve Roma medeniyetleri ayakta olduğu sıralarda daha da ileri noktaya taşınmıştır. Eski Mısır rahipleri zamanı enerjinin dönüşü olarak yorumlamıştır. Aynı zamanda eski Mısır rahiplerine göre zaman sonsuz bir kavramdır ve Tanrı’yı simgelemektedir.

Zaman kavramının açıklanması konusunda farklı yorumlamalarda bulunulmaktadır. Ancak zamanın ölçülmesi konusunda görüş birliği sağlanmıştır. Fizik biliminde ölçümü en hassas şekilde yapılan nicelikler arasında zaman yer almaktadır. Zaman ölçümü yapılırken esas alınan an ya da zaman aralığı rakamlar ile ifade edilmektedir. Zamanın ölçümü konusunda birbirinden ayrı olarak kullanılan iki yöntem bulunmaktadır. Kullanılan iki yöntemden biri atomik ölçüm sistemidir. Atomik ölçüm sisteminde elektromanyetik radyasyonun karakteristik frekansı göz önüne alınmaktadır. Elektromanyetik radyasyonun karakteristik frekansı, esas olarak atomların içsel enerji durumları arasında bulunan kuantum değişiminin gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır. Kullanılan bir diğer yöntem ise dinamik ölçüm sistemidir. Dinamik ölçüm sistemi, zamanı ölçümlemek için gök cisimleri ve gök cisimlerinin birbiri ile çekimsel hareketlerini göz önüne almaktadır. Bu ölçümleme sistemi ile yapılan zaman belirlemeleri sonucunda ay takvimi ve güneş takvimi oluşturulmuştur.

Bu şekilde yapılan zaman ölçümlemeleri sonrasında bahsedildiği gibi yıl ve ay kavramları ortaya çıkmıştır. Yılların ve ayların gittikçe daha küçük zaman birimlerine ayrılması ihtiyacı sonucunda ise hafta, gün gibi zaman kavramları geliştirilmiştir. Tüm bunların sonucunda ise tarih kavramının varlığı söz konusu olmuştur. Tarihler ile yaşam içerisinde meydana gelen olayların zamanı daha kesin bir şekilde belirlenebilmektedir. Örneğin, Fransız İhtilali gibi tüm dünyayı yakından ilgilendiren ve akışı yönlendiren bir olay ile okula başlama zamanı gibi kişiyi ilgilendiren bir olaya ilişkin tarih belirlemeleri ile birlikte yaşananların zamanı hakkında bilgiler edinilebilir. Bu sayede edinilen bilgiler başka kişilere ve gelecek nesillere daha doğru olarak aktarılabilmektedir.

Meydana gelen büyük olayların günümüzden ne kadar uzakta olduğunu ya da yaşanan durumlar üzerinden ne kadarlık bir zamanın geçtiğini öğrenmek için olayın meydana geldiği tarih ile belirlenen tarih arasında geçen sürenin hesaplanması gerekmektedir.

İki tarih arasında geçen sürenin hesaplanması her zaman geçmişe yönelik olmamaktadır. Tarih hesaplaması ile ileriye dönük hesaplama yapılması da mümkündür. İçinde bulunan zaman ile ileride planlanan ya da yaşanması muhtemel olan bir durumun tarihi arasında da hesaplama yapılabilmektedir.

İki tarih arasında geçen süre hesaplaması ile yapılabilecek bazı tarih hesaplamaları şunlar olabilir;

  • Eşiniz ile evlendiğiniz tarihten bu yana kaç günün geçtiği
  • Kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız ile ne kadar süredir sevgili olduğunuz
  • Dünyaya geldiğiniz gün ile içinde bulunduğunuz zaman arasında kaç gün bulunduğu
  • Çalıştığınız iş yerinde ne kadar süredir hizmet verdiğiniz
  • Bir senelik zaman dilimi içerisinde toplamda kaç saat ve kaç dakika olduğu
  • Üniversite mezuniyetine kaç gün kaldığı
  • Fatura ödeme süresine kaç günün kaldığı

İki tarih arasında geçen süre; saat, dakika olarak yapılan tarih hesaplaması ve gün sayısı olarak yapılan tarih hesaplaması ile yapılabilmektedir. Her iki hesaplama yöntemine farklı durumlarda gerek olması sebebi ile yazımızda iki tarih arasındaki sürenin hesaplaması konusunda her iki hesaplama yöntemine yer vereceğiz.

İki Tarih Arasındaki Saat ve Dakika Hesaplaması

Hesaplama örneklerinde yer verildiği gibi bazı durumlarda iki tarih arasında geçen sürenin saat birimi ve dakika birimi ile hesaplamasına ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda iki tarih arasında geçen süreyi saat ve dakika esas alınarak ifade etmek gerekmektedir. Örnek olarak ifade ettiğimiz gibi bir sene içerisinde kaç saat ve kaç dakika olduğunu hesaplayalım.

Bir yılda 365 günün olduğu bilgisi ile bir yılda kaç dakika ve kaç saat olduğu hesaplaması şu şekilde olmaktadır;

Bir günde 24 saat bulunmaktadır. Bir yılın 365 günden oluşması sebebi ile 365 gün ile 24 saatin çarpılması gerekmektedir. Sonuç olarak 365 gün x 24 saat işlemi ile bir yılda 8760 saat olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Bir yılda kaç dakika olduğunu hesaplamak için ise bir saatte 60 dakika olduğu bilgisi kullanılmaktadır. Bir yılda bulunan saat sayısı ile 60 dakika çarpılarak bir yılda kaç dakika olduğu hesaplanmaktadır. Bunun için 8760 saat x 60 dakika işlemin yapılması ile 525600 dakika sonucu elde edilmektedir.

İşlem yaparak zaman kaybı ve hata payı olasılıklarına yer vermeden hesaplama yapmak için hesaplama aracımızdan faydalanabilirsiniz. Hesaplama aracımız ile iki tarih arasındaki saat ve dakika hesaplaması yapmak için esas alınacak tarihleri girdikten sonra hesaplama butonuna tıklayınız.

İki Tarih Arasındaki Gün Sayısı Hesaplaması

İki tarih arasında geçen sürenin saat birimi ve dakika birimi esası ile hesaplanmasının yanında gün sayısı esası ile de hesaplanmasını gerektiren durumlar olmaktadır. Yine örneklerde yer verdiğimiz bir durumu göz önüne alarak hesaplama yapalım. Bir iş yerinde uzun süredir hizmet veren kişinin işe başladığı tarih ile arada geçen zamanı hesaplamak istediği tarihin esas alınması ile gün sayısı hesaplaması yapalım. Buna göre kişinin işe başladığı tarihi 11 Eylül 1993 ve arada geçen zamanı hesaplamak istediği tarihin 5 Kasım 2014 olduğu varsayımı ile yapılan hesaplaması iki tarihin birbirinden çıkarılması ile şu şekilde olmaktadır;

05.10.2014 – 11.09.1993

Öncelikle iki tarih arasında çıkarma işlemi yapılırken işleme soldan başlanmalıdır. Dolayısı ile ilk olarak 5’ten 11’i çıkarmak gerekmektedir. Ancak 5’ten 11’in çıkarılması mümkün değildir. Bu sebeple ay kısmında bir ay sol tarafa aktarılır. 5 gün üzerine eklenen 30 gün ile yeni gün sayısı 35 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde yapılan işlem ile 35 – 11 = 24 olarak bulunur.

Sonraki aşamada ay kısmında işlem yapılması gerekmektedir. İlk durumda 10 olan ay sayısından bir aylık kısım gün sayısına eklendiği için ay kısmında kalan ay sayısı 9 olmaktadır. Sonuç olarak 9 – 9 = 0 elde edilmektedir.

Son aşamaya gelindiğinde ise yıllar birbirinden çıkarılmaktadır. Tarihlerin yıl kısmında yer alan 2014 ve 1993 sayısı arasında yapılan çıkarma işlemi ile (2014 – 1993) sonuç 21 olarak bulunur.

Yapılan bu hesaplamaların neticesinde iki tarih arasında 21 yıl 24 günlük bir süre bulunmaktadır.

05.10.2014 – 11.09.1993 = 24.00.0021

  • Altta yer alan ay sayısının üstte yer alan ay sayısından büyük olması halinde ise yıl kısmından 1 yıl ay kısmına aktarılmaktadır. Eğer üstte yer alan ay sayısı 7, altta yer alan ay sayısı 9 olsaydı yıldan alınan 12 aylık kısmın ay kısmında eklenmesi ile ay sayısı 19 olacaktı.

İki tarih arasında geçen gün sayısını bulmak için ise 21 yıllık süre güne çevrilir ve bu süreye 24 gün eklenir. Bir yılda 365 gün olması sebebi ile 21 yıl ile 365 gün çarpılır. Burada her yıl 6 saatlik artık zamandan dolayı 4 yılda bir gün daha fazla yaşandığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

(21 x 365) + 24 = 7689 gün

7689 + 4 = 7694 gün (21 yılda toplamda 4 gün fazla yaşandığı için toplama 4 ekledik.)

Bir önceki başlıkta belirtildiği gibi iki tarih arasındaki gün sayısının hesaplanmasında da hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz. Bunun için de aynı şekilde hesaplamada esas alınacak tarihleri ilgili alanlara girdikten sonra hesaplama butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde yapacağınız hesaplamalar işlem karmaşasından doğabilecek yanlış hesaplamaların önüne geçmektedir.

İki Tarih Arasındaki Günü Hesaplama!