İşçilik Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

İşçilik Hesaplama

İşletmelerde üretim sürecine bedeni ve fiziki gücü ile dahil olan işçilerin parasal ifadesine işçilik denilmektedir. Türkiye’de kayıt dışı istihdamın engellenebilmesi için uygulanan yöntemlerden biri Asgari İşçilik Uygulamasıdır. Bu yöntemle iş ve işyerleri, SGK’ya bildirilmesi zorunlu olan asgari çalışma gün sayısı ve/veya prime esas kazanç tespit edilmektedir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.3’üncü maddesinde, personel çalıştırılması gerekli olan ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyeti hesabı yapılırken; işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü”ne resmi site üzerinden ulaşılabilmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen çalışanların iş esasları çoğunlukla 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki genel kurallar çerçevesinde oluşturulmaktadır. Dolayısıyla İşçilik Hesaplama Modülü, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde belirtilmiş olan temel esaslar, işçi ücret ve maliyetleri uyarınca hesaplama yapan bir modüldür. Yani, çalışanların haftalık çalışma saatleri, ücretleri, fazladan çalışma ücretleri 4857 sayılı kanuna göre hesaplanmaktadır.

Ancak bazı iş kanunları 4857 sayılı İş Kanunu’ndan farklılıklar göstermektedir. 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun veya 5953 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un işçi ücretleri ve fazladan ücretlerin hesaplanması gibi hususlarda 4857 sayılı İş Kanunu’ndan farklılık gösterdikleri görülmektedir. Bu gibi yasal çerçevesi 4857 sayılı İş Kanunu’ndan farklılık gösteren kanunlar uyarınca faaliyet gösterenlerin İşçilik Hesaplama Modülü’nü kullanma zorunluluğu yoktur.
2015/DK.D-93 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı uyarınca bu türden ayrıksı durumlarda sözü geçen idarenin ilgili mevzuatınca yalnızca asgari işçilik maliyetlerini hesaplamaları ve süreci bu şekilde idare etmeleri gerekmektedir.

İşçilik Hesaplama Oranları

23 Temmuz 2015 tarihli “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” uyarınca İşçilik Oranları iş kollarına ve işin tanımına göre yeniden düzenlenmiştir. İşçilik oranlarının hesaplanmasında; işin niteliği, süresi, gerektirdiği uzmanlık ya da ustalığa göre farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin; Ağaç kesimi(çalı çırpı) kesimi nakliye dahil olmak üzere makine kullanılarak yapıldığı takdirde işçilik oranı %7 olmaktadır. Aynı işin makinesiz yapılması durumunda işçilik oranı %30’a çıkmaktadır.

İşçilik Hesaplama Oranları Tam Liste İçin TIKLAYINIZ!

İşçilik Hesap Planı

Tek düzen hesap planı; muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, belirli bir sistem dahilinde hazırlanmış hesapların bulunduğu listedir. Türkiye’de, 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe koyulan tek düzen hesap planı ile bilanço esasına göre defter tutan tacirler bu planı uygulamakla yükümlü kılınmışlardır. Hesap planındaki kodlar ve hesaplar değiştirilemez. İşletmeler kendilerine uygun hesapları seçerek muhasebe kayıtlarında kullanabilmektedirler.

İşçilik Hesap Kodları

Hesap planındaki kodlar belli bir sisteme ve mantığa göre oluşturulmuştur.
Hesap kodunun ilk rakamı: Hesap sınıfı
Hesap kodunun ikinci rakamı: Hesap grubu
Hesap kodunun üçüncü rakamı: Büyük defter hesabı
102 BANKALAR HESABI hesap planı sisteminde incelendiğinde
1 —> Hesap Sınıfı (Dönen Varlıklar)
0 —> Hesap Grubu (Hazır Değerler)
2 —> Büyük Defter Hesabı (Bankalar Hesabı)

Tek Düzen Hesap Planına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ!

İşçilik KDV Hesaplama

96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 1/12/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, KDV mükelleflerinin, alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetlerine ait KDV’yi %90 oranında tevkifata tabi tutmaları ve sorumlu sıfatıyla beyan etmeleri kararlaştırılmıştır. Bu uygulama; 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 5/1/2006 tarihinden itibaren 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin satın alacağı işgücü temin hizmetlerini de kapsamaktadır.
Buna göre, bütün KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olsun olmasın 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmeler, temin ettikleri işgücü hizmetlerinin bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin % 90 ı oranında tevkifat uygulamaktadırlar.
KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde sayılan tevkifata tabi kurum, kuruluş ve işletmeler şunlardır;
-Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
-Döner sermayeli kuruluşlar,
-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
-Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
-Bankalar ve özel finans kurumları,
-Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
-Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler

İşçilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.3’üncü maddesinde, personel çalıştırılması gerekli olan ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyeti hesabı yapılırken; işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmaktadır.
İşçilik hesaplaması yapmak için öncelikle yazının sonunda verdiğimiz linke tıklamanız gerekmektedir.

Giriş yapıldığında iki farklı hesaplama modülü çıkacaktır. Eğer ihale ilanı ya da yazılı duyuru tarihi 07.06.2014 tarihinden önce ise sol taraftaki modülü, eğer ihale ilanı ya da yazılı duyuru tarihi 07.06.2014 tarihinden sonra ise sağ taraftaki modülü seçmek gerekmektedir.

Sol taraftaki eski modül; istekliler tarafından asgari işçilik maliyet hesabında esas alınacak birim fiyatlara ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yapılan hesaplama neticesinde ulaşılan birim fiyatlar, % 3 oranında sözleşme ve genel gider dahil fiyatlardır. Birim fiyat teklif cetvellerinin oluşturulmasında birim fiyatların ilgili miktarlarla (işçi x ay, işçi x gün gibi) çarpılması sonucunda o iş kalemine ait toplam tutara ulaşılmaktadır.

Sağ taraftaki modül, Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesine yönelik sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında kullanılması zorunlu olan modüldür. Bu modüle tıklandığında ilk olarak modül sizden hesaplama dönemini belirleme istenmektedir. Verilen tarih aralıkları arasından ihalenin bulunduğu aralığı seçip sağ alttaki “Sonraki” butonuna tıklamak gerekmektedir.

Açılan sayfada en üstte asgari ücret tutarının yüzde kaç fazlasının verileceği görünmektedir. Mevcut brüt asgari ücret üzerinden yüzdelik olarak miktar ayarlanabilmektedir. Sol alt tarafta alt alta bulunan boşluklara işçiye bir ay içerisinde kaç gün yemek ve yol bedeli vereceğinizi belirtmek gerekmektedir. Sağ alt tarafta ise üstteki boşluğa, işçiye verilecek günlük yemek bedelini alt taraftaki boşluğa ise günlük vereceğiniz yol bedelini belirtmek istenmektedir. En altta ise varsa prime esas kazancın hesabında esas alınacak diğer ödemeleri belirtilebilir ve yeni kalem eklenebilmektedir. Bu sayfayı da doldurduktan sonra yine sayfanın sağ alt tarafında bulunan “Sonraki” butonuna tıklamak gerekmektdedir.
Açılan sayfada aylık primler gösterilmektedir. Buradaki primleri inceleyip kontrol ettikten sonra “Sonraki” butonuna tıklayıp devam edilebilmektedir.

4. Adım artık gün maliyet hesabı sayfasıdır. İhale dokümanında belirtilen artık gün sayılarını eklemeniz gerekmektedir. Modül otomatik olarak hesaplamayı yapmaktadır. İhale dokümanında, yemek ve yol bedelinin isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda (sadece işçilik ücreti üzerinden yapılan hesaplamalarda), artık gün sayısı alanına “1 (Bir)” yazılması gerekmektedir.

5. Adımda ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretinde esas alınacak günlük ücret ve günlük işveren payı ve fazla çalışma ücretinde esas alınacak saatlik ücret ve saatlik işveren payı oranları bulunmaktadır. Bu bilgileri inceleyip kontrol ettikten sonra “Sonraki” butonuna tıklayıp devam edilmektedir.
Sonuç ekranı çıkmaktadır. Yapılan hesaplama neticesinde ulaşılan birim fiyatlar, % 4 oranında sözleşme ve genel giderler dahil fiyatlar olmaktadır. Birim fiyat teklif cetvellerinde, birim fiyatların ilgili miktarlarla çarpılması sonucunda o iş kalemine ait teklif tutarına ulaşılmaktadır.

Bu modül, para cinsinden ölçülebilir her aşamanın yuvarlanması esasına dayalı olarak hazırlanmıştır.
Bu bölümler aynı zamanda engelli işçilerin, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışması veya fazla çalışma yapması halinde dikkate alınacaktır.
Sonuçları istenir ise çerçevenin sağ üst köşesinde bulunan “Sonuçları Yazdır” butonuna tıklayarak yazdırmak mümkün olmaktadır.

İşçilik Hesaplaması İçin TIKLAYINIZ!

İşçilik Hesaplama!