İşsizlik Maaşı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

İşsizlik Maaşı Hesaplama

Çalışmak her kişi için hem maddi açıdan hem de sosyal açıdan gereklilik arz etmektedir. Kişiler çalıştıkları süre boyunca hem zorunlu ihtiyaçlarını hem de lüks ihtiyaçlarını verdikleri hizmet karşılığı alacak oldukları ücret ya da maaş güvencesi ile giderme yoluna gitmektedirler. Ancak bazı durumlarda çalışan kişilerin işsiz kalması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda oturulan evin kirası, türlü taksitli kredi borçları gibi giderlerin karşılanması sekteye uğramış olur. Bu şekilde işsiz kalan ve bağlı çalıştığı iş yerinden aldığı hizmet karşılığının iptali gerçekleşen kişilerin zorunlu giderlerini karşılayabilmesi İş ve İşçi Bulma Kurumu ya da kısa adıyla İŞKUR tarafından belirli sürelerle korunmaya alınmıştır. Çalışan kişinin işsiz kalması durumunda belirli süre koruma altına alınması işsizlik maaşı olarak adlandırılmaktadır. Ancak işsizlik maaşının alınabilmesi için de yapılan düzenlemeler bazı şartların sağlanmış olmasını göz önünde bulunduruyor. Bu doğrultuda yazının devamında temelde işsizlik maaşının alım şartları ve işsizlik maaşı hesaplama konularına değinerek işsizlik maaşı hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları

İşten ayrılması söz konusu olan kişiler için İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından sağlanan güzel bir avantaj olan işsizlik maaşının alımı için işsiz kalan kişilerin belirlenen şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartların sağlanması halinde işsiz kalan kişiye maaş veriliyor. Verilen maaşın süresi ve miktarı değişiklik gösterebiliyor. İşsizlik maaşı alımı için gerekli görülen şartlar şu şekildedir;

 • İşsizlik maaşının alınabilmesi için kişinin işveren tarafından işten çıkarılmasının yanında çalışanın geçerli sebep göstererek işten kendi isteğiyle ayrılmış olması da yeterli olmaktadır.
 • İşsizlik maaşını alabilmek için kişinin kesintisiz olarak 120 gün boyunca çalışmış olması gerekmektedir. 120 günlük süre kişinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten başlayarak hesaplanmaktadır. Kişi, 120 gün boyunca aynı yerde çalışmasa da çalıştığı sürenin kesintisiz olması şarttır. Yani kişi bir iş yerinden diğer bir iş yerine geçerken priminin aynı gün içinde ya da bir sonraki gün yatırılmış olmasına dikkat edilmektedir. Ancak rapor alınması ya da ücretli yıllık izine çıkılması gibi durumlarda çalışılmayan bu süreler değerlendirmeye alınmaz.
 • Kişinin geriye dönük olarak son 3 yıl içerisinde toplamda 600 günlük işsizlik sigortası priminin yatmış olması şartı aranmaktadır. Son 3 yıl içerisinde yatırılan toplam prim sayısı, alınacak olan işsizlik maaşı süresinin belirlenmesinde göz önüne alınmaktadır.
 • Kişinin iş sözleşmesinin feshedilmesinin ardından en fazla 30 gün içerisinde İş ve İşçi Bulma Kurumu’na bildirilmesi ve başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • Kişinin işten ayrılırken uygun kod ile iş sözleşmesinin feshedilmiş olması gerekmektedir.

Kişinin iş sözleşmesinin feshi halinde hangi durumlarda işsizlik maaşı alabileceği ve hangi durumlarda alamayacağı konusu aşağıda belirtildiği gibidir.

İşsizlik Maaşının Alınabileceği Durumlar

 1. İşçinin iş yerinde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması halinde, işveren işçiyi herhangi bir haklı sebep belirtmeden işten çıkarırsa işsizlik maaşı alabilir.
 2. İşçinin iş yerinde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmasıyla birlikte sözleşme süresinin bitmesi halinde işsizlik maaşı alınabilir.
 3. İş yerinde yapılan toplu işten çıkarmalarda işsizlik maaşı alınabilir.
 4. İş yerinin kapanması halinde işsiz kalan kişi işsizlik maaşı alabilir.
 5. Yapılan işin tamamlanmış olması sonucu bitirilmesi halinde işsizlik maaşı alınabilir.
 6. İşçinin zorunlu, sağlık ya da ahlaki değerlere uygun olmayan davranışlarla karşılaşması sebeplerinden ötürü işten ayrılması sonucu işsizlik maaşı alınabilir.
 7. İşverenin bağlı bulunan işçiyi zorunlu, sağlık ve tutukluluk hali sebebiyle işten çıkarması halinde işsizlik maaşı alınabilir.
 8. Kişinin, Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu ile kendi isteği ya da kendi hatasından kaynaklanan bir durumun haricinde işten çıkarılması ile işsizlik maaşı alınabilir.
 9. İş yerinde yapılan özelleştirme ya da devri nedeni ile yapılan sözleşme fesihleri sonucunda işsizlik maaşı alınabilir.

İşsizlik Maaşının Alınamayacağı Durumlar

 1. İşçi deneme süresi kapsamında işe alındıysa işçi tarafından yapılan fesihlerde de işveren tarafından yapılan fesihlerde de işsizlik maaşı alınmaz.
 2. Belirsiz süreli olarak yapılan iş sözlemesinin haklı sebep gösterilmeden işçi tarafından yapılan feshinde işsizlik maaşı alınmaz.
 3. Emeklilik, malulen emeklilik ya da toplu para ödenmesi için yapılan iş sözleşmesi feshinde işsizlik maaşı alınmaz.
 4. Emeklilik için yaş şartı hariç tüm şartların sağlanmış olması sadece yaş beklemek için gerçekleşen işten ayrılmalarda işsizlik maaşı alınmaz.
 5. İşçinin yaşanılan bir iş kazası sonucu ya da iş kazasından ayrı olarak hayatını kaybetmesi durumunda işsizlik maaşı alınmaz.
 6. İş yerinde çalışan kadın işçi evlilik gerekçesi ile işten ayrılırsa işsizlik maaşı alınmaz.
 7. İşçi bağlı bulunduğu işverenin başka bir iş yerine sözleşme feshedilmeden geçerse işsizlik maaşı alınmaz.
 8. Mevsim bitişi, vize süresinin bitişi ya da kampanya bitişi ile iş sözleşmesinin askıya alınması durumunda işsizlik maaşı alınmaz.
 9. Disiplin kurulunun verdiği kararla, statü değişikliği sebebiyle ya da diğer sebeplerle yapılan iş sözleşmesi fesihlerinde işsizlik maaşı alınmaz.
 10. İşçinin iş yerinde ahlaki değerlere uygun olmayan davranışlarda bulunması sonucu işverenin iş sözleşmesini sona erdirmesi halinde işsizlik maaşı alınmaz.

İşsizlik Maaşı Alma Süresi

İşsizlik maaşının alınması kişinin yatmış olan işsizlik sigortası primine göre farklılık göstermektedir. Buna göre;

 • İşsizlik sigortası primi 600 gün olan kişilere işsiz kalmaları halinde 180 gün boyunca,
 • İşsizlik sigortası primi 900 gün olan kişilere işsiz kalmaları halinde 240 gün boyunca,
 • İşsizlik sigortası primi 1080 gün olan kişilere işsiz kalmaları halinde 300 gün boyunca işsizlik maaşı verilir.

İşsizlik Maaşı Emeklilik Maaşını Etkiler mi?

Alınan işsizlik maaşı emeklilik maaşına etki etmemektedir. Ayrıca işsizlik maaşı alınan süre içinde sigortalı olunmaması sebebi ile prim gün sayısında artış olmayacaktır. Bu durumdan kaynaklı olarak işsizlik maaşı aldığınız süre emeklilik süresi içinde değerlendirilmeyeceği için emeklilik süresi uzamış olacaktır.

İşsizlik Maaşı Formu

İşsizlik maaşı formu içinde kişisel bilgiler, çalışma süresi ile ilgili bilgiler, işsizlik ödeneği ile ilgili bilgiler ile beyan ve talebin yer aldığı bir formdur. Bu form İş ve İşçi Bulma Kurumu’na elden verilebileceği gibi internet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. Başvurunun yazının başlarında da belirttiğimiz gibi iş sözleşmesinin sona erdiği tarih itibari ile en fazla 30 günlük süre içinde yapılması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Sorgulama

İşsizlik maaşı sorgulama E-Devlet şifresi ile E-Devlet sistemine giriş yapılarak sorgulanabilmektedir. Yapılan sorgulama ile işsizlik maaşının yatıp yatmadığı ve tutarı gibi konularda bilgi edinilebilir.

İşsizlik Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı hesaplama yapılırken daha önce de bahsedildiği gibi kişinin son 4 ay içinde yatırılan prim tutarları göz önüne alınmaktadır. İşsizlik maaşı alacak olan kişinin günlük brüt kazancın yüzde 40’ı hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşı tutarının asgari brüt ücretin yüzde 80’ininden fazla olması söz konusu olmamaktadır.

İşsizlik maaşı hesaplaması, hesaplama aracı yardımı ile içinde bulunulan yılın girilmesinin ardından son 4 ay içindeki brüt ücret tutarlarının her ay için ayrıca yazılması ve son üç yıldaki prim gün sayısı miktarının seçilmesi (600 günden az, 600 gün ile 900 gün arasında, 900 gün ile 1079 gün arasında ve 1080 gün) adımlarının izlenmesi ve hesapla butonuna tıklanmasıyla birlikte yapılabilmektedir.

İsşizlik maaşı ödenirken yapılan ödemeden sadece damga vergisi kesilmektedir. İşsizlik maaşının ödenmesinde damga vergisi dışında herhangi bir kesinti olmamaktadır.

İşsizlik Maaşı Ödemesinin Yapılması

İşsizlik maaşı için gerekli sürecin izlenmesi ve şartların sağlanıyor olmasından sonra işsizlik maaşı alacak kişiler PTT’den alabilmektedirler. İşsizlik maaşı ödemesi, maaşın ödenmesine karar verilmesinin ardından kararın çıktığı ayın sonuna kadar yapılmaktadır.

İşsizlik Maaşı Hesaplama!