Karne Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Karne Hesaplama

Öğrenim hayatı süresince öğrencilerin derslerde göstermiş olduğu başarıların ölçümlenmesi amacı ile yapılan sınavların ardından bir belge olarak düzenlenen karne eğitim – öğretim yılı içerisinde bulunan her dönem için ayrıca hazırlanmaktadır. Karnelerin düzenlenmesinde öğrencilerin sorumlu olduğu derslerden aldıkları puanlar baz alınarak yapılan hesaplama sonuçları bulunmaktadır. Bu yazımızda da karne ile ayrıntılı bilgi verme amacı ile karne ortalaması hesaplama konusundan bahsedeceğiz.

Karne Nedir?

Karne; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere ders değerlendirmeleri sonucunda verilen belgeye denilmektedir. Karne her dönem sonunda düzenlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontrolü altında düzenlenen karneler velilere öğrencilerin ders durumu hakkında bilgi vermektedir.

Karnede, öğrencinin dönem içerisinde sorumlu olduğu dersler 5 üzerinden değerlendirilmektedir. Ayrıca derslere ilişkin not ortalamasının yanında öğrencinin genel davranışları ve etkinlikleri hakkında da değerlendirmeler bulunmaktadır.

Dört sayfadan oluşan karnenin ilk sayfasında Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi bulunmaktadır. Bu kısım aynı zamanda karnenin dış yüzünü oluşturmaktadır. İkinci sayfada öğrenciye ait kişisel bilgiler ve dönem içerisinde sorumlu olunan derslerden alınan notlar ile devamsızlık durumu bulunmaktadır. Karnenin üçüncü sayfasında sınıf öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşleri ile öğrencinin davranışları ve okulda göstermiş olduğu etkinliği hakkındaki notlar yer almaktadır. Dördüncü ve son sayfada ise karnenin düzenlenmesinde göz önüne alınan not sistemi hakkında verilen bilgiler bulunmaktadır. Son sayfa aynı zamanda karnenin arka yüzünü oluşturan sayfadır.

Karne Ortalaması Nedir?

Öğrencinin bir dönem içerisinde almış olduğu dersler ve bu derslere bağlı değerlendirmelerin ders saati dikkate alınarak yapılan hesaplamaları karne ortalamasını ortaya çıkarmaktadır. Karne ortalamaları diploma notunun oluşmasında etkili olmaktadır. Buna bağlı olarak öğrencinin ortaöğretim ve yüksek öğrenim kurumlarında eğitimine devam edebilmek amacı ile girdiği sınavlarda da etkisini sürdürmektedir. Girilen sınavlarda okul puanını belirleyen diploma puanı öğrencinin ilgili sınavdan almış olduğu ham puan üzerine eklenir ve böylelikle yerleştirme puanı meydana gelir. Okul yılları sırasında önemsenmeyen ve göz ardı edilen karne ortalaması bahsedilen öneminden dolayı daha sonra öğrencinin sınavdan aldığı ham puan düşük olsa bile rakiplerinin önüne geçmesini sağlamaktadır. Bunu bir örnek yardımı ile açıklayalım.

Üniversite sınavına giren Ali isimli öğrencinin sınavda verdiği doğru cevaplar neticesinde almış olduğu ham puan 300 olsun. Yine aynı sınava giren Burak isimli öğrencinin sınavda verdiği doğru cevaplara bağlı olarak aldığı puanın ise 310 olduğunu varsayalım.

Sınav sonucuna göre Burak, Ali’den daha fazla puan almıştır. Ancak Ali’nin okul puanı 50, Burak’ın okul puanı ise 30’dur. Bu durumda okul puanlarının eklenmesi ile oluşan yerleştirme puanları şu şekilde olacaktır;

Ali’nin yerleştirme puanı : 300 puan + 50 puan = 350 puan

Burak’ın yerleştirme puanı : 310 puan + 30 puan = 340 puan

Görüldüğü gibi Ali, Burak’tan daha düşük sınav puanına sahip olmasına rağmen okul yıllarında gösterdiği başarıdan dolayı daha yüksek puanı bulunması sebebi ile Burak’ın önüne geçmiştir.

Karne Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

Sonrasında okul puanını belirleyeceğinden bahsedilen karne ortalamasının hesaplanması, öğrencinin sorumlu olduğu dersin sınavlarından aldığı ortalama puan ile ders saati sayısı çarpılarak yapılmaktadır.

Önceki yıllar içerisinde derslere ait değerlendirme beşlik sistem ile belirlenmekteydi. Ancak beşlik sistemde aynı not aralığında puan alan öğrencilerin puanları arasındaki fark dikkate alınmadığı için aynı nota sahip olmaktaydı.

Beşlik sistemde yer alan puan aralıkları ve puanlara karşılık gelen notlar şu şekildedir;

Puan Aralığı                             Puana Karşılık Gelen Not

0 puan ile 20 puan                                    0
20 puan ile 45 puan                                  1
45 puan ile 55 puan                                  2
55 puan ile 70 puan                                  3
70 puan ile 85 puan                                  4
85 puan ile 100 puan                                5

Eskide kalan beşlik sistemde dersten 60 puan alan öğrenci ile 65 puan alan öğrenci arasında iki öğrencinin puanına karşılık gelen notun 3 olması sebebi ile fark bulunmamaktaydı. Bu sisteme göre haftalık ders saati 5 olan bir dersten her iki öğrenci için de hesaplama 3 not ortalaması x 5 ders saati = 15 not ortalaması olarak yapılmaktaydı.

Ancak geçerli olan sistemde karne ortalaması hesaplanırken dersten alınan puan esas alınmaktadır. Buna göre haftalık ders saati 5 olan bir dersten 60 puan alan öğrencinin dersten aldığı puan 60 puan x 5 ders saati = 300 puan, 65 puan alan öğrencinin dersten aldığı puan ise 65 puan x 5 ders saati = 352 puan olmaktadır.

Karne ortalaması hesaplama işlemini bir örnek yardımı ile aşama aşama açıklayalım.

Ders Adı                                                              Haftalık Ders Saati                                    Ders Puanı

Türkçe Dersi                                                                     5 saat                                                             70 puan

Matematik Dersi                                                              5 saat                                                            75 puan

Fen Bilimleri Dersi                                                          4 saat                                                            70 puan

Sosyal Bilgiler Dersi                                                        3 saat                                                            65 puan

Yabancı Dil Dersi                                                             4 saat                                                            65 puan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi                              2 saat                                                            80 puan

Görsel Sanatlar Dersi                                                      1 saat                                                             85 puan

Müzik Dersi                                                                       1 saat                                                             55 puan

Beden Eğitimi ve Spor Dersi                                          2 saat                                                            90 puan

Teknoloji ve Tasarım Dersi                                            2 saat                                                            90 puan

Medya Okur Yazarlığı Dersi (Seçmeli)                         2 saat                                                           100 puan

Bilişim Teknolojileri Dersi (Seçmeli)                           2 saat                                                            75 puan

1- Öğrencinin dönem içerisinde sorumlu olduğu derslerden almış olduğu puan ile haftalık ders saati çarpılır.

 • Türkçe Dersi : 70 puan x 5 saat = 350 puan
 • Matematik Dersi : 75 puan x 5 saat = 375 puan
 • Fen Bilimleri Dersi : 70 puan x 4 saat = 280 puan
 • Sosyal Bilimler Dersi : 65 puan x 3 saat = 195 puan
 • Yabancı Dil Dersi : 65 puan x 2 saat = 130 puan
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Görsel Sanatlar Dersi : 85 puan x 1 saat = 85 puan
 • Müzik Dersi : 55 puan x 1 saat = 55 puan
 • Beden Eğitimi ve Spor Dersi : 90 puan x 1 saat = 90 puan
 • Teknoloji ve Tasarım Dersi : 90 puan x 2 saat = 180 puan
 • Medya Okur Yazarlığı Dersi (Seçmeli) : 100 puan x 2 saat = 200 puan
 • Bilişim Teknolojileri Dersi (Seçmeli) : 75 puan x 2 saat = 150 puan

2- İlk aşamada her ders için ayrı ayrı yapılan hesaplamaların sonuçları toplanır.

350 puan + 375 puan + 280 puan + 195 puan + 130 puan + 160 puan + 85 puan + 55 puan + 90 puan + 180 puan + 200 puan + 150 puan = 2250 puan

3-Her ders için yapılan hesaplamalardan çıkan sonuçların toplanmasının ardından çıkan elde edilen sonuç haftalık toplam ders sayısına bölünür.

2250 puan / 33 ders saati = 68,18 puan

68,18 puan öğrencinin karne ortalamasıdır. Karne ortalamasındaki ortalama öğrencinin takdir ve teşekkür belgesi alabilmesinde de belirleyici olmaktadır.

Takdir ve teşekkür belgesi için gereken puan sınırları şu şekildedir;

Öğrencinin dönem boyunca gösterdiği çaba sonucunda Teşekkür Belgesi’ni almaya hak kazanabilmesi için dönem karne ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. 70 puan ile 85 puan arasındaki karne ortalamaları Teşekkür Belgesi almaya hak kazanmak için yeterli olmaktadır.

Öğrencinin dönem boyunca gösterdiği çaba sonucunda Takdir Belgesi’ni almaya hak kazanabilmesi için ise dönem karne ortalamasının en az 85 puan olması gerekmektedir. 85 puan ile 100 puan arasındaki karne ortalamaları Takdir Belgesi almaya hak kazanmak için yeterli olmaktadır.

Takdir Belgesi ve Teşekkür Belgesi alımına hak kazanabilmek için yeterli karne ortalamasının yanında gerekli olan diğer şartlar ise;

 • Okul içerisinde ve okul haricinde öğretmenlere ve öğrencilere karşı olumlu tutum ve davranışlar sergilenmesi,
 • Karneye herhangi bir dersten elde edilen not ortalamasının 1 olmaması,
 • Baraj ders olan Türkçe’nin karneye 2 not ortalamasının altında olmaması şeklindedir.

Yukarıda vermiş olduğumuz örnekte söz konusu öğrencinin yapılan karne hesaplaması neticesinde ortaya çıkan puanın 68,18 olması ve Takdir ya da Teşekkür Belgesi almaya hak kazanmak için gerekli ortalamayı sağlamaması dolayısı ile bu belgelerden herhangi birini alması mümkün olmamaktadır.

Karne Hesaplama!