Nispi Harç Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Nispi Harç Hesaplama

Nispi Harç Hesaplama işlemleri yapılırken, Yargı Harçları bölümünde yer alan Nispi Harç Hesaplama işlemlerine ilişkin verilen oranlar kullanılarak Nispi Harç Hesaplaması yapılır. Nispi Harç hesaplamasına ilişkin toplamda 6 madde ve 2 ek madde yer almaktadır.

Konusu belirli bir değer ile ilgili yer alan davalarda asıl olan hakkında karar verilmesi dahilinde hüküm altında olan anlaşmazlık konusu değer üzerinden binde 68.31 şeklinde hesaplanır. Yani bu tür konularda Nispi Harç Hesaplama işlemleri yapılırken binde 68.31 oranı ele alınır. 19 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğü giren 6518 sayılı kanunun dokuzuncu maddesi ile eklenen hükme göre, tahkim yargılanması sırasında bu bende göre hesaplanacak harç yarı yarıya kullanılacaktır. 1 Ocak 1986 yılında yürürlüğe giren 3239 sayılı kanunun 96/A maddesi ile eklenmiş olan hükme göre, Bakanlar Kurulu bu dava çeşitleri ile birlikte ya da ayrı ayrı bir şekilde bu bent üzerinde yazılı nispeti binde ona kadar indirme hakkına sahip olduğu gibi kanunda yer alan yazılı nispete kadar da çıkarabilme yetkisini elinde bulundurur. Buna göre yapılacak olacak Nispi Harç Hesaplama işlemi de değişiklik gösterecektir.

Nispi Harç Hesaplama ile ilgili olan ikinci madde de ise, bir gayrimenkulün hissedarlar arasında olan satış sureti ile şuyuun izalesine dair hükümlerin, gayrimenkul satış bedelleri üzerinden binde 11.38 oranında Nispi Harç Hesaplama işlemlerinin yapılacağı geçmektedir.

Nispi Harç Hesaplama işlemi ile ilgili olan üçüncü madde ise, gayrimenkulün hissedarlara arasında olan taksimine dair hükümleri içerir ve taksim edilmiş olan gayrimenkul değeri üzerinden binde 4.55 oranı ile Nispi Harç Hesaplama işlemi yapılır.

Nispi Harç Hesaplama ile ilgili olan dördüncü maddeye dair hükümler, bir senelik nafaka bedeli üzerinden hesaplanır ve bu konu üzerinde Nispi Harç Hesaplama işlemi yapılırken, binde 11.38 oranı ele alınır.

Nispi Harç Hesaplama işlemi ile ilgili olan beşinci madde, 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5235 sayılı kanunun 52. maddesi ile değişen bir bente göre yukarıda yer alan nispetlerin, Bölge Adliye Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare mahkemesi, Bölge İdari Mahkemeleri ve Yargıtay’ın tasdik ya da işin aslını hükmaltına aldığı kararlar için de aynı şekilde uygulanacaktır.

Nispi Harç Hesaplama işlemi ile alakalı olan bir başka kural ise altıncı madde ile ortaya çıkar. 6 Mart 2007 tarihinde yürürlüğü giren 5582 sayılı kanunun 32. maddesinde eklenen bente göre, konusu belirli bir değer ile ilgili yer alan davalarda ve 2499 sayılı olan Sermaye Piyasası Kanununda yer alan 38/A maddesinin ilk fıkrasında tanımlanmış olan konut finansmanından doğan alacaklarla birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehin ile temin etmiş alacaklarının takibinde, ihalenin fesh edilmesi ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi durumunda hükmaltına alınacak olan anlaşmazlık konusu değer üzerinden binde 68.31 oranı ile Nispi Harç Hesaplama işlemi yapılır.

Nispi Harç Hesaplama işlemlerine ilişkin olarak Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibari ile birlikte ya da ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentlerde yazılı nispeti binde on oranına kadar indirebileceği gibi kanunda yer alan yazılı nispete kadar da çıkarma konusunda yetkisi vardır. Nispi Harç hesaplama işlemleri de buna göre yapılır.

Ayrıca Nispi Harç Hesaplama işlemleri hiçbir şekilde 29,20 Türk lirasından aşağı olamaz. Zira Nispi Harç ile ilgili olan kanunda nispi harçların 29,20 Türk lirasında aşağı olamayacağı da yazılıdır.

Nispi Harç Hesaplama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere nispi harç hesaplama işlemlerinin çeşitli durum ve hallere göre farklı oranlar ile birlikte hesaplanış şekilleri yer almaktadır. Bu bakımdan baktığımız zaman sırası ile gidecek olursak örneğin konusu belirli bir değer ile ilgili yer alan davalarda asıl hakkında karar verildiği zaman hüküm altında yer alan anlaşmazlığın konusu değer üzerinde binde 68.31 şeklinde hesaplanacağı için bu aşamada yapacağımız işlemleri bu oran üzerinden hesap etmeli ve bu oranı temel olarak nispi harç hesaplama işlemlerini gerçekleştirmeliyiz. Örneğin bu tip bir konu ile ilgili yani hüküm altında yer alan bir anlaşmazlık söz konusu olduğu zaman hesap edilen değerin 1000 lira olduğunu varsaydığımız taktirde Nispi harç hesaplama işlemlerinin de buna binaen binde 68.31 oran ile birlikte 68.31 Türk lirası olarak hesaplanması gerekiyor.

Aynı şekilde elimizde yine aynı konu üzerinden hesap edilmiş 12.000 Türk lirası bir işlem olduğunu düşünelim. Bu durumda yapmamız gereken şey ise yine aynı şekilde bu değeri binde 68.31 ile çarparak nispi harç hesaplama işlemlerini gerçekleştirmektir. Bu durumda yapılacak olan nispi harç hesaplama işlemleri ne göre ödenecek olan nispi harç tutarı 819,72 Türk lirası olacaktır.

Nispi harç tutarı ile ilgili olan bir başka maddeye göre bir gayrimenkulün yani taşınmazın, örneğin villa, ev, konut, bina, arsa, arazi vb. yapıların hissedarlar arasında gerçekleşen satış sureti ile bu tarafların ortak bir karara varması neticesiyle yapılacak olan nispi harç hesaplama işlemleri taşınmaz satış bedelleri üzerinden binde 11.38 şeklinde hesap edilecektir. Bu durumda elimizde taraflarca ortak bir kanıya varılmaz arsa, arazi, villa, ev ya da herhangi bir taşınmaz olduğunu varsayalım. Öyleyse bu taşınmaza da bir fiyat biçelim. Örneğin bu taşınmazın fiyatı 250.000 Türk lirası olsun. Bu durumda bu gayrimenkulün üzerinden yapılacak nispi harç hesaplama işlemlerine göre 250.000 Türk lirasını binde 11.38 ile çarparak bir sonuca varmalıyız. Bu durumda yapılacak işlem sonunda varılacak sonuç 2.845 Türk lirasıdır.

Karar ve ilam harcı başlığı altında yer alan Nispi harcın üçüncü maddesinde göreceğimiz üzere taşınmazın bu taşınmaz ile ilgili olan hissedarlar arasındaki taksimine dair bilgiler içermektedir. Bu durumda taksim edilmiş olan taşınmaz tutarı üzerinden hesap edilecek olan oran binde 4.55’tir. Bu durumda elimizde taksim edilmiş değeri 80.000 Türk lirası olan bir taşınmaz olduğunu varsaydığımız taktirde yapacağımız nispi harç hesaplama işlemlerine göre varacağımız sonuç 364 Türk Lirası olacaktır. Örneğin elimizde taksim edilmiş fiyatı 220.000 Türk lirası olan bir taşınmaz olsaydı bu durumda yapacağımız nispi harç hesaplama işlemleri ile varacağımız sonuç 1001 Türk lirası olacaktı.

Dördüncü madde üzerinde yer alan bilgilere göre nafaka bedeli üzerinden yapılacak işlemler bir yıllık olarak hesaplanmalı ve yapılacak olan nispi harç hesaplama işlemlerinde binde 11.38’lik bir oran kullanılmalıdır. Bu durumda elimizde bir yıllık nafakası aylık 3.000 TL üzerinden yıllık 36.000 Türk lirası olan bir kişi için binde 11.38 olan orana göre bir nispi harç hesaplama işlemi yapacak olursak, nispi harç tutarını 409,68 Türk lirası şeklinde hesap etmiş oluruz. Bu konu ile ilgili yıllık nafaka tutarının 100.000 Türk lirası olduğunu varsayarak bir örnek vermek gerekirse yine aynı şekilde binde 11.38 nispi harç oranı üzerinden yapacağımız nispi harç hesaplama işlemlerine göre varacağımız sonuç 1.138 TL olacaktır.

Nispi harç üzerinde yazılı olan maddeler arasında yer alan beşinci madde üzerinde herhangi bir hesaplama oranı ya da nispi harç hesaplama işlemine dair bir ibare yer almadığı için doğrudan altıncı maddeye geçiyoruz. Nispi harç hesaplama işlemleri ile ilgili olan bu maddede, 2007 yılının Mart ayının 6. gününde yürürlüğe girmiş olan 5582 sayılı kanunda yer alan 32. maddeye ek olarak ilave edilmiş olan bir bente göre konusu belirli bir değer ile alakalı olan davalarda ve 2499 sayılı SPK’da yer alan 38. maddenin A bölümünün ilk fıkrasında yer alan konut finansmanında doğacak alacaklar ile birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın rehin ile temin etmiş olduğu alacakların takibinde, ihalenin feshi durumu ile ilgili olarak verilecek olan esas karar durumunda hükmaltına alınacak olan anlaşmazlık konusu değer üzerinden binde 68.31 şeklinde hesap edileceğinden dolayı bu konu ile ilgili olarak yapılacak nispi harç hesaplama işlemleri bu oran ile yapılacaktır. Yanı maddede yer alan ifadeler ile uyum gösteren durumlarda örneğin anlaşmazlık konusunun değerinin 300.000 Türk lirası olduğunu varsaydığımız taktirde 20.493 Türk lirası nispi harç tutarını hesap etmiş oluruz.

Aynı konu üzerinden bir başka örnek vermek istediğimiz taktirde yine bu ifadelere uygun bir şekilde anlaşmazlık konusunun değeri 175.000 Türk lirası ise binde 68.31’lik oran üzerinden gerçekleştireceğimiz nispi harç tutarının sonucunu 11.954,25 Türk lirası olarak elde ederiz.

Bu tür nispi harç hesaplama işlemleri ile ilgili vardığımız sonucun 29,20 Türk lirasından daha düşük olduğu zamanlarda bu tutarın 29,20 Türk lirasına çekilmesi makul olan işlem olacaktır. Çünkü nispi harç ile ilgili yazılmış maddelere göre nispi harç tutarının 29,20 Türk lirasından aşağı olması mümkün değildir.

Nispi Harç Hesaplama!