Noter Ücreti Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Noter Ücreti Hesaplama

Her yıl yeniden düzenlenmekte olan noter ücret oranları, noterlerde gerçekleştirilebilecek olan birçok işlemin karşılığında alınan noter ücreti hesaplamasında kullanılmaktadır. Bunların arasında birçok farklı işlem yer almaktadır. Noter ücreti hesaplama işlemlerine ilişkin 2016 yılında da yayınlanmış olan bir ücret tarifesine göre yapılacak olan noter ücreti hesaplama işlemlerini aşağıda yer alan maddeler aracılığı ile siz de hesap edebilirsiniz.

Noter Ücreti Hesaplama İşlemleri

Noter Ücreti

Noter ücreti hesaplama ile ilgili 2016 yılında yayınlanmış olan 2016 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi’ne göre birinci sırada yer almaktadır. Noterler, yapılan işlemler karşılığında Harçlar Kanununda yer alan ifadeye göre alacakları harçların yüzde otuzu oranında da noter ücreti almaktadır. Bu ücret, bir noter işleminde 3,27 TL’den daha az olamaz. Bu şekilde yapılan noter ücreti hesaplama işlemleri sonucunda ulaşılacak olan ücret miktarları yarım kuruşun altında olduğu taktirde bu değerler dikkate alınmayacaktır. Örneğin 10 TL’lik bir harç karşılığında alınacak olan noter ücreti 3 TL olacaktır fakat, bir noter işleminde bu ücretin 3,27 TL’den daha az olamamasından dolayı alınacak ücret 3,27 TL olacaktır. Bu durumda 100 TL’lik bir harç karşılığında ödenecek olan tutar 30 TL olacaktır.

Düzenleme Ücreti

Noter ücreti hesaplama ile ilgili ikinci madde, düzenleme ücretidir. Noterler, yapılan vasiyet name ve vakıf senedi düzenlemelerinden 147,76 TL değerinde düzenleme ücreti alacaktır. Bu ve benzeri işlemlerden vazgeçilmesi ya da bu işlemlerin feshinin gerçekleştirilmesi, iptal edilmesi ve herhangi bir şekilde değiştirilmesi 147,76 TL olan ücretin üçte biri oranında ödenmesine sebep olacaktır. 147,76 TL’nin üçte biri 49,25 TL’i vermektedir. Düzenleme ücretinin alınması gereken bir işlemde noter ücreti hesaplama işlemleri yapıldıktan sonra noter ücreti ile düzenleme ücreti arasında en fazla olan değerin ücreti alınacaktır. Bu nedenle noter ücreti 150 TL tutan bir noter ücreti hesaplama işlemi ile ilgili bir düzenleme yapıldığı taktirde bu işlemleri gerçekleştiren kişiden 147,76 TL ya da bu ücretin üçte biri olan 49,25 TL yerine sadece 150 TL alınacaktır.

Yazı Ücreti

Noterler her ne sebeple olursa olsun yazım yaptıkları kağıtların dairede kalan örneği ile iş sahibine verilen gerçek aslolan ve örneklerinin her sayfası için 4,48 TL’lik ücret alacaktır. Bu maddede yer alan fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin kendi tarafından yapılan isteği ve onayı üzerine noterlik dairesi tarafından fotokopi yolu ile çıkartılacaktır. Bu örneklerin her bir sayfası da aynı ücret üzerinden hesap edilecektir. Yazı noter ücreti hesaplama işlemleri de bu şekilde gerçekleştirilir. Bu bir yana özel kanunlarda damga vergisi, harç ve resimden muaf tutulan işlemlerin noter tarafından yazılması halinde, bu maddede yer alan hükümden yola çıkılarak yazı ücreti alınacaktır. Onama ve tanıklık şerhlerinden yazı ücreti alınmayacaktır.

Çevirme Ücreti

Noter ücreti hesaplama işlemlerinin dördüncü maddesi, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nda yer alan 130. maddenin hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden herhangi bir başka dile, bir yazıdan herhangi bir başka yazıya çevrilen ya da bir başkasına çevirtilen kağıtların her bir sayfası için alınacak olan çevirme ücreti 37,06 TL’dir. Noter ücreti hesaplama işlemlerinin çevirme işlemleri üzerinden her bir sayfa başına 37,06 TL şeklinde yapılması gerekir. Ayrıca bir dilden herhangi bir dile ya da bir yazıdan herhangi bir yazıya çevrilen ya da bir başkasına çevrilen kağıtların on ya da daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilen ücretin yarısı alınacaktır. Yani yapılacak olan noter ücreti hesaplama işlemlerinde çevirme ücreti için kullanılan tarifeye göre çevrilen ya da çevirtilen bir sayfa ya da yazı başına alınacak olan 37,06 TL’lik ücret, çevirisi yapılan bu sayfanın on ya da daha az satır içermesi halinde bu sayfa başına alınacak ücretin 18,53 olacağı söylenmektedir.

Karşılaştırma Ücreti

Dışarıda yazılıp onama ya da tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların asılları hariç karşılaştırılmasından sayfa başına alınacak olan ücret 4,48 TL’dir. Özel kanunlarda damga vergisi, harç ve resimden muaf tutulan işlemlerden de aynı şekilde 4,48 TL alınacaktır. Bu durumda aslı haricinde tebliğ ya da onama amacı ile noterliğe on sayfa getiren bir kişinin yapacağı noter ücreti hesaplama işlemi sonucunda bulacağı karşılaştırma ücreti tutarı 44,8 TL’dir.

Tescil Ücreti

Kanuna göre tescili gereken tüm işlemlere ait kağıtlardan yapılacak her bir işlem başına alınacak tescil ücretinin değeri 1,40 TL’dir. Bu durumda tescil gereken on adet kağıdı yer alan biri yapılacak olan noter ücreti hesaplama işlemine göre 14 TL ödeyecektir.

Emanetlerin Saklanması Ücreti

Noter tarafından saklanacak eşya, kıymetli evrak ya da herhangi bir başka emanet için kesin olarak yıllık 10,35 TL ücret alacaktır. Tutanakta yazılı emanet sayısı birden fazla olduğu taktirde emanetlerin saklanması ücretinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter tarafından birinci fıkrada sözü geçen ücretin haricinde, bundan dolayı yapacağı gerçek gideri de ilgili kişiden alacaktır. Emanetler birden fazla kişiye ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre gider aralarında paylaştırılacaktır.

Ayrıca saklama süresi kanun tarafından belirtilmiş olan durumlarda ücret, belirtilen süre adına peşin olarak tahsil edilecektir. Saklama süresi kanun tarafından belirlenmemiş olan emanetlerin ücreti her yıl peşin olarak alınacaktır. Noterin değişmesi gibi bir durumda ayrılan noter aldığı saklama ücretinden geriye kalan gün süresine ait tutarı yeni notere devredecektir.

Harç, Damga vergisi ve Resimden Muaf İşlemlerle Kamulaştırma Tebliğlerinde Noter Ücreti

Noter özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilmiş olan fakat değer içeren her bir işlemden harç alınmış olsaydı alınması gereken harcın yüzde onu oranında bir noter ücreti alınacak ve yapılacak noter ücreti hesaplama işlemleri de bu orana göre hesap edilecektir. Değer içermeyen bu tür işlemler dolayısı ile noter tarafından onadıkları her bir imza başına 3,41 TL ücrete tabi tutulacaktır. Bunun haricinde, özel kanunlarında damga vergisi, harç ve resimden muaf olduğu belirtilmiş olan ve imza onayı gerektirmeyen ihtarname, protesto, ihbar işlemlerinde ilgilisi için tebliğ edilecek olan her bir nüsha başına alınacak olan ücret tutarı 3,41 TL’dir. Kamulaştırma Kanununda yer alan hükümlere göre yapılacak olan kamulaştırma tebliğlerinde ilgili kişi tebliğ edilecek her bir örnek başına 3,75 TL ücret ödeyecektir.

Defter Onaylama Ücreti

Defterlerin açılış onaylamasından ve yüz sayfa dahil olmak üzere yüz sayfaya kadar olanlardan 1,40 TL, yüz sayfadan iki yüz sayfaya kadar olanlardan 52 kuruş defter onaylama ücreti alınacaktır. Yüz sayfayı geçen defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olduğu taktirde ücret alınmayacaktır. Elli ve daha fazla olduğu durumlarda ise 52 kuruşluk ücret alınacaktır. ara ve kapanış onaylamalarında ödenecek ücret 52 kuruştur.

Bildirim Yazı Ücreti

Noterler kanunda ön görüşmüş olan bildirim yükümlülükleri uyarınca yazacakları her bir yazı başına 1,40 TL ücret alacaktır.

Yol Ödeneği

Noterler ve noterler tarafından imza yetkisi tanınan vekiller, noterlik dairesi dışında iş yapmak ya da Noterlik Kanunu’nun 55. maddesinde yer alan evrak ve defterleri götürmek adına dairen ayrıldıkları zaman gerekli yol giderlerinden başka her bir iş için gün başına 17,24 TL yol ödeneği alacaktır. Noterlik dairesi haricinde piyango, özel ve resmi kuruluşların kur’a, toplantı ve seçimlerinde hazır bir şekilde tutanak düzenledikleri zaman, noterler ya da noterler tarafından imza yetkisi verilen vekiller, gerekli yol giderleri haricinde her bir iş için gün başına 162,55 TL’lik yol ödeneği alacaktır.

Aracılık Ücreti

Aracı noter, işin gereği olan giderler haricinde her bir işlem için 1 TL aracılık ücreti alacaktır.

Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi ve Mirasçılık Belgesi Verilmesi İşlemlerinden Alınacak Ücret

Terk eden eş ortak konuta davete edilir ve mirasçılık belgesi verilirse, noter ücreti ile yazı ücreti birinci ve üçüncü maddelerde geçerli olan bilgilere göre alınacak ve buna göre noter ücreti hesaplama işlemleri yapılacaktır.

Elektronik İşlemler

Noterlik işlemlerinin e-ortamda güvenli e-imza ile yapılması halinde de bu tarifeye göre ücret alınacaktır.

Elektronik Tespit Ücreti

Elektronik ortamda görüntü, durum, işlem ya da benzeri her tür verinin tespitinde yapılan her türlü işlemde, noter ücreti ile hazırlanacak olan tutanaklar için alınacak olan yazı ücreti birinci ve üçüncü maddelerde olan işlemlere göre yapılacaktır. Bu durumda yapılacak olan noter ücreti hesaplama işlemleri için birinci ve üçüncü maddelere bakılmalıdır. Ayrıca tespiti yapılan verinin bir megabytea kadar olan kısmı için 2 TL, sonraki her bir megabyte başına ise 1 TL ücret alınacaktır.

Noter ücreti hesaplama ile ilgili olan bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112. maddesinde yer almaktadır ve bu tarife 1 Mart 2016 tarihinden itibaren kullanılmaktadır.

Noter Ücreti Hesaplama!