PYBS Puan Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

PYBS Puan Hesaplama

PYBS Nedir ?

Parasız Yatılılık Bursluluk Sınavı(PYBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından parasız yatılılık veya bursluluk şartlarından yararlanmak isteyen öğrenciler için düzenlenen bir sınavdır. Bu sınava  5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrenciler girip puanları dahilinde parasız yatılılık veya burs şansı kazanabilirler. Bu bursun süresi 18 yaşına kadar olup, daha sonrasında kesilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı ise yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Durumu iyi olan kişilere bu burs asla verilmemektedir. Bu sınav yılda bir defa yapılmaktadır. Sınav sonuçları ise 1-2 ay içerisinde açıklanmaktadır. Sınavın soruları genel konulardan değil , o yıla ait konulardan hazırlanır ve öğrencilerin bilgileri tazeyken sınava girilmesi istenir.  Sınavın kazanılmasının kolay olduğu ve birçok kişiye burs verildiği de söylenmektedir. Sınavda ne kadar başarılı olunursa bursu almak o kadar kolaylaşacaktır. Bu süreçte öğrencilerin çok çalışması gerektiği de gözden kaçmamalıdır. Kazanan kişilere gerekli bilgileri okulları aracılığıyla gönderilir ve kişi bursunu almaya başlar. Kazanamayan kişiler ise seneye eğer ki şartları yine  uyuyorsa tekrar girme hakkı kazanır.

PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla;   Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılmaktadır.

Parasız Yatılılık Bursluluk Sınavına Kimler Girebilir ?

Bu sınava girmek için gereken şartları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler harici, bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmaması,
 • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını kabul etmesi,
 • Orta öğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme veya daha ağır bir ceza almamış olması,
 • Maddî imkânlardan yoksun bulunmak (Bunun için ailenin 2015 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2016 Malî Yılı için tespit edilen 7.529,40 TL (yedi bin beş yüz yirmi dokuz Lira kırk Kuruş)’u geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Parasız Yatılılık Bursluluk Sınavı Başvuruları Nasıl Yapılır ?

PYBS sınavı başvuruları resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Sınav başvurusu yapacak olan öğrencilerin e-OKUL sisteminde kayıtlı olması ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

E-okul sisteminden başvuru yapacak olan öğrencilerin E-Okul’ a T.C. kimlik numaraları,okul numaraları ve ekranda gördükleri güvenlik kodları ile sisteme giriş yaparak sistem tarafından istenilen bilgileri eklemeleri gerekmektedir.

Bu işlemleri tek başına gerçekleştiremeyen öğrencilerin ise okul idaresinden yardım alarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

PYBS Bursu Hangi Durumlarda Kesilir ?

 • Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında başarısız olarak bir defadan fazla sınıf tekrarı yapmak, orta öğretimde ise öğrenim hakkını kullanıp kaybetmiş kişilerin,
 • Ortaöğretimi bitirerek mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen kişilerin,
 • Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan kişilerin,
 • Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası alan öğrencilerin,
 • Özür bildirmeden öğretimini bırakan öğrencilerin,
 • Parasız Yatılılık veya Bursluluk haklarını kendi isteği ile bırakan öğrencilerin,
 • Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran öğrencilerin bursları kesilir.

PYBS Puan Hesaplama Sistemi

Puan hesaplama sistemi ile ilgili açıklama SBS başvuru kılavuzunda yapılmıştır. İşte o açıklama;

Öğrencilerin cevap kağıtları 2(iki) adet optik okuyucu tarafından incelenecektir.

Öğrencilerin sorumlu olduğu dersler için hazırlanan soruların her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecektir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunacaktır. Şekilli sorulardan muaf olarak değerlendirmeye alınacak özürlü öğrencilerin ham puanları hesaplanırken önce her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen geçici ham puanlar bulunur. Bulunan geçici ham puanlar testlerdeki toplam soru sayılarına dönüştürülerek esas ham puanlar hesaplanır. Böylece her öğrenci için beş ayrı ham puan hesaplanmış olacaktır.

Bütün öğrencilerin ham puanları toplanacak ve sınava giren öğrenci sayısına bölünüp her bir dersin ortalaması bulunacaktır.

Ham puanlar,ders ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak derslerin standart sapması hesaplanacaktır.

Öğrencilerin sınavda sorumlu olduklara derslere  ait standart puanı (SP);  o derse ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin standart puanları bulunacaktır.

Test No Test Adı Ağırlıklı Katsayıları
1 Türkçe / Türk Edebiyatı- Dili ve Anlatım 3,5
2 Matematik 3,5
3 Fen ve Teknoloji / Fen Bilimleri 2,5
4 Sosyal Bilgiler / Sosyal Bilimler 2,5
Toplam 12

MEB Tarafından Açıklanmış PYBS Puan Hesaplama Formülleri

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Şekilli Sorulardan Muaf Olan Görme Özürlü Öğrencilerin Ham Puanı;
HPXi Görme  = Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı ? (Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3)
HPXi      =     (HPXi Görme / Görme Özürlü Öğrencinin Xi Testindeki Sorumlu Olduğu Soru Sayısı) x Xi
Testindeki Toplam Soru Sayısı

Diğer Öğrencilerin Ham Puanı;
HPXi    = Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı ? (Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3)
Xi        :Türkçe, Matematik, Sosyal Bil. veya Fen ve Tek./Fen Bil. Testlerinden herhangi birini
ifade eder.

HPXi     : Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı

HPXi Görme : Şekilli Sorulardan Muaf Görme Özürlü Öğrencinin Xi Testindeki Geçici Ham Puanı

SPXi = SPX i : X i   Testi Standart Puanı
ORTX i  : X i   Testinin Ham Puan Ortalaması
SS X i : X i  Testinin Standart Sapması

ASPX i = AKX i  x  SPX i
ASP X i : X i   Testi Ağırlıklı Standart Puanı
AK X i : X i   Testi Ağırlık Katsayı
TASP =  ASP Türkçe + ASP Mat + ASP Fen + ASP Sosyal

TASP     : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

ASP Türkçe  : Türkçe/Türk Edebiyatı,Dil ve Anlatım Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Mat        : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Fen    : Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Sosyal       : Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı

Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en  büyüğü  500  olan  bir  puan  dağılımına  dönüştürülecek.  Dönüştürme  işlemi  sonucunda  öğrencinin PYBS puanı elde edilecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

PYBS  =  100  +      400 x (TASP – En Küçük TASP)
En  Büyük TASP – En Küçük TASP

Formülde kullanılan En Küçük TASP Puanı; kopya taraması sonucu hiçbir testi ikili ya da toplu
kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrencilerin içindeki En Küçük TASP Puan’dır.

Kopya  taraması  sonucu  bazı  testleri  iptal  edilen  ve  TASP Puan’ları,  En  Küçük  TASP Puan’ın altında olan öğrencilerin, PYBS puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.

Sınavda işaretlemiş olduğunuz doğru ve yanlış sayınızı bildiğiniz taktirde İnternet üzerinden robotlara ulaşarak hesaplama yapabilirsiniz.

PYBS Puan Hesaplama!