Şirket İçi Eğitim Maliyeti Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Şirket İçi Eğitim Maliyeti Hesaplama

Eğitim önceden planlanmış hedefler doğrultusunda insan davranışında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinlikler dizgisi olarak ifade edilebilir. Eğitimin diğer bir ifadesi ise belli bir bilim dalında, belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işi olarak açıklanabilmektedir. Her iki ifade de eğitim, bireyi olduğu konumdan bilgi ve beceri olarak daha yüksek bir konuma getirme işi olarak görülebilir. Eğitim esasen gelişimdir, geliştirmedir. Gelişme ve geliştirme hemen her süreçte gerçekleşebilir. Hal böyle olunca, okul hayatı, iş hayatı ve sosyal hayatta birçok eğitim gerçekleştirilebilir. Okul hayatında eğitim bir meslek kazandırma çabasıyken, sosyal hayatta eğitim, kişisel gelişim çabasını ifade etmektedir. İş hayatında eğitim ise kariyer açısından yükselme ya da iş süreçlerini daha ileri hale getirme çabasını ifade eder. Eğitim süreci ilk olarak çocukluk döneminde başlar ve bu süreci oyunlar ile aile yürütür. İkinci aşaması ise okuldur ve bu süreci hem aile, hem öğretmen hem de kişinin kendisi yürütür. Üçüncü aşama ise iş hayatıdır ve bu süreci şirket ile çalışan birlikte yürütür. Öğrenmenin yaşı ve yeri olmadığı gibi eğitimin de yaşı ve yeri yoktur. Eğitim sadece yetersiz kişilere verilmemektedir. Kişilerin eğitime ihtiyacı olduğu belirtildiğinde kişi bunu yanlış anlamakta ve yanlış değerlendirmektedir. Fakat eğitim olduğunuz durumdan daha iyi olabilme sürecini içerir, bu da olduğunuz ilk durumun kötü olduğunu ifade etmemektedir. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda her eğitim süreci bir fırsat olarak değerlendirilmeli ve hatta olabilecek her durumda eğitim talep edilmelidir. Yetişkin bireylerin hayatlarının büyük çoğunluğunu kapsayan iş hayatında da eğitimin yeri çok büyüktür. Yetişkin kişilerin de eğitime ihtiyacı olabilmektedir. Çalışma yaşamında daha başarılı, daha etkin ve daha beceri sahibi olabilmek için eğitim çok büyük role sahiptir. Bunun farkında olan şirketler ise çalışanlarını her fırsatta eğitme çabasına girmektedirler. Biz de be yazımızda Şirket İçi Eğitim Maliyeti Hesaplama konusunu ele alacağız.

Şirket İçi Eğitim

İş hayatında şirketler kendi çalıştırdıkları elemanları geliştirmek isterler. Buradaki gelişimin amacı bireyi iş süreçlerinde daha etkin kılmak, etkinliğini arttırmak, yeteneklerini geliştirmek veya konumunu iyileştirmek şeklinde olabilir. Şirketler bu gelişmeyi yapabilmek için çalışanı birçok eğitim sürecine dahil ederler. Şirket yöneticileri eğitime tabii tutulacak çalışanları dikkatli seçmeleri gerekmektedir. Şirketlerin ilk hedefleri yüksek kar beklentisi ve düşük maliyetler olacağından dolayı şirket içinde uygulanacak olan eğitim faaliyetlerinin maliyetli olmaması açısından kime verileceği önemli bir noktadır. Şirket içinde verilecek eğitimler kişileri üç kategoride toplayabiliriz. Yöneticilere verilecek eğitimler, beyaz yakalı çalışanlara verilecek eğitimler ve mavi yakalı çalışanlara verilecek eğitimler. Yöneticilere ve beyaz yakalı çalışanlara verilecek olan eğitimler daha çok teoriye dayalı, bilgi odaklı eğitimler olarak adlandırılabilmektedir. Mavi takalı çalışanlara verilecek olan eğitimler ise pratiğe dayalı beceri odaklı eğitimler olarak adlandırılabilmektedir. Hal böyle olunca beyaz yakalı çalışanlara verilen eğitim ile mavi yakalı çalışanlara verilen eğitimler aynı değildir. Çalışanlara verilecek olan psikomotor süreçlerini etkileyen eğitimler, becerilerini geliştirmeye yarar. Çalışanlara verilecek olan bilişsel süreçlerini etkileyen eğitimler, bilgilerini geliştirmeye yarar. Çalışanlara verilecek olan duygusal süreçlerini etkileyen eğitimler ise tutumlarını geliştirmeye yarar. Bu durumda psikomotor eğitimler mavi yakalı çalışanlara verilirken, beyaz yakalı çalışanlara bilişsel eğitimler verilir, yöneticilere ise duygusal eğitimler verilir. Bu durum çalışan kategorilerinin yürüttükleri iş süreçleri ile alakalıdır. Eğitim bu kategorilerin dışında farklı üç kategori için de kullanılır. Bu üç kategori yetersiz çalışan, yeterli çalışan ve üstün çalışandır. Eğitim ile yetersiz çalışan yeterli duruma getirilirken, yeterli çalışan üstün çalışan haline getirilir, üstün çalışan ise şirketten uzaklaşmaması için yeni amaç, görev ve sorumluluklar dahilinde farklı konuma getirilir. Eğitim ayrıca şirket içerisindeki kilit çalışan olarak adlandırılan önemli çalışanlara da verilir.

Şirket İçi Eğitimin Amacı

Şirket içi eğitimlerin tek amacı bireysel gelişim ve bunun sonucunda kişiyi başarılı hale getirmek değildir. Şirket içi eğitim işgörenlere işte gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması sürecini içerir. Eğitim kontrol ve denetimi azaltarak karışık ve zaman alan iş süreçlerini saf dışı bırakır. İş kazalarının engellenmesi ve iş sağlığının yakalanması için önemli bir unsuru ifade eder. Hata oranlarının azalması ve bakım onarım giderlerinin azaltılması için de eğitim önemli bir faktördür. Eğitim yine malzeme ve ham madde israfını da azaltır. Yeniliklere ve gelişmelere açık olarak uyum sağlanması noktasında eğitimin önemi büyüktür.

Eğitimin yukarıda sayılan ekonomik amaçları dışında toplumsal ve bireysel amaçları da söz konusudur. Eğitim işgöreni motive eder ve güven duygusunu arttırır. İşgörenin bilgi ve becerileri geliştirilerek şirket içinde yükselme imkanı sağlanır. Eğitim işgörenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar. İş tatmininin sağlanması, mutlu ve huzurlu şirket iklimi için de eğitim önemli bir noktadır. Şirket amaçları ile bireysel amaçları bütünleştirerek iki yönlü gelişimi sağlayacak olan ise yine eğitimdir.

Şirket İçi Eğitimde Kullanılacak Yöntemler

Şirket içinde verilecek eğitimler işbaşı eğitimler ve iş dışı eğitimler olarak ikiye ayrılır. Bu iki yöntem ise içerisinde farklı yöntemlere ayrılmaktadır.

 • İşbaşı – görev başında eğitim yöntemleri
  • Bir üste bağlı çalışma
  • Yönlendirme (Coaching)
  • Kılavuz (Monitör) aracılığıyla öğrenme
  • Staj yoluyla öğrenme
  • İş değiştirme (Rotasyon)
  • Yetki göçerim
  • Özel tasarım
  • Rapor hazırlama
 • İş dışı – görev dışında eğitim yöntemleri
  • Deneysel eğitim
  • Anlatıcı eğitimi
  • Grup tartışması
   • Forum
   • Panel
   • Açık oturum
   • Beyin fırtınası
  • Örnek olay çözümü
  • Rol oynama yöntemi
  • Yönetim oyunları
  • Davranışsal eğitim yöntemleri
   • Duyarlılık eğitimi
   • Laboratuar eğitimi
  • Beklenen sorunlar yönetimi
  • Simülasyon yöntemi
  • Gezi ve gözlem eğitimleri
  • Açık hava eğitimi

Şirket İçi Eğitimlerin Maliyeti

Şirketler açısından eğitimler bu kadar önemliyken, yine şirket tarafından eğitimler maliyet olarak görülmektedir. Her eğitimin bir maliyeti vardır. Bu maliyetler bazen verilecek olan eğitimin maliyeti ile hesaplanırken, bazen ise bu eğitimin verilmemesi durumunda karşılaşılacak durumların maliyeti ile hesaplanır. Başka bir deyişle eğitim ile karşılaşılacak maliyet, gereken eğitimin verilmemesi sonucu karşılaşılacak maliyetten daha az olabilir. Hal böyle olunca şirketler eğitim maliyetlerini tercih etmekte ve eğitim maliyetlerine katlanmaktadır. Aksi halde karşılaşacakları maliyetler daha yüksek olacaktır. Bu nedenle eğitim maliyetlerinin azaltılması için birçok kıstas göz önüne alınmaktadır.

Eğitimin maliyetli olmaması için eğitilecek kişilerin doğru seçilmesi gerekmektedir. Eğitimler şirket içinde anahtar kişilere verilmelidir. Bu anahtar kişiler şirket içindeki üretimde etkin rol oynayacağından şirketin genel maliyetini aşağıya çekmektedir. Eğitim yanlış kişilere verilecek olursa şirket için katlanılan maliyet zarar olarak adlandırılırken, şirkete herhangi pozitif etki olmayacağından da değişecek bir şey olmayacaktır ve eğitim boşa gidecektir.

Eğitimin maliyetli olmaması için diğer kıstas ise uygulanacak eğitim yönetiminin doğru olarak seçilmesi gerekmektedir. Yukarıda sıralanan eğitim yöntemlerinden işbaşı eğitimin maliyetleri, iş dışı eğitime göre daha azdır. Bu nedenle işbaşı eğitimler tercih edilebilir. Fakat unutulmamalıdır ki iş dışı eğitimin altında yatan diğer yöntemler de kendi aralarında farklı maliyetlere sebep olabilmektedir. Diğer bir ifadeyle eğitimin iş dışı yöntemlerden bir yöntem ile verilmesi durumunda kendi aralarındaki daha az maliyetli olanı tercih edilebilir.

Eğitimi verecek olan eğitimcinin şirket dışından olması yerine şirket içinden olması eğitim maliyetlerini düşürebilir. Şirket verilecek eğitimi dış kaynak olarak temin etmektense şirket içinden işi bilen birisinden temin ederse maliyet diğerine oranla daha düşük olacaktır. Bu konudaki başka bir yol ise şirket içinden bir kişi dış kaynaktan eğitimi alır ve eğitimi alan kişi şirket içinde eğitimi verir. Bu da eğitim maliyetini düşüren bir tercihtir.

Eğitimin verileceği kişi sayısı ve yeri eğitimin maliyeti arttırabilir. Eğitim eğer ki çok kişiye veriliyorsa eğitim etkin olamayacağından maliyetli hale gelebilir. Eğitim yine yeri açısından önemlidir. Eğitim kişiye mesai saatleri içerisinde verirse işinden uzakta kalacağı için işini yerine getiremeyecek ve bu durumda iş süreçleri aksayarak maliyetli hale gelecektir.

Uygun eğitim ile hatalı iş oranı, iş israfı, iş kazası ve yavaş iş yapımı azalacağından illa ki genel maliyetler düşecektir. Unutulmamalıdır ki eğitim, eğer ihtiyaç varsa verilmemesi durumunda daha maliyetlidir.

Şirket içi eğitim maliyeti genel itibariyle aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 • Kişi başı eğitim maliyet x Eğitimi alacak kişi sayısı
Şirket İçi Eğitim Maliyeti Hesaplama!