Şirket Kurma Masrafı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Şirket Kurma Masrafı Hesaplama

Kuruluş Türü :
Noter Masrafları :
Vergi Dairesi Masrafları :
Ticaret Odası Masrafları :
Banka Masrafları :
Mali Müşavirlik Masrafı :
Yazar Kasa Masrafı (gerekiyorsa) :

Şahıs şirketi, anonim şirket, limited şirket gibi türlere sahip olan bir şirketi kurmak için ne kadar masraf yapmak gerekir? Şirket kurma masrafı hesaplama işlemleri nasıl yapılır? Hangi tip şirketin ne gibi avantajları var? Şirket kurma ve masraf hesaplama konusuna dair detayları bu makalede bulabilirsiniz.

Şirket Nedir?

Şirket, firma adı ile de bilinen yasal bir kuruluştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut yasalarına göre iki ya da daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi ile birlikte emek ya da mal varlıklarını ortak, diğer bir deyişle müşterek bir amaç için sözleşme dahilinde birleştirmeleri neticesinde meydana gelen tüzel kişilik, şirket olarak adlandırılır.

Türkiye’de iki tip şirket çeşidi vardır ve bu çeşitlerin alt türleri bulunur. Ülkemizdeki şirketler şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Şahıs şirketleri kendi arasında adi şirket ,kolektif şirket, komandit şirket olmak üzere üçe ayrılırken sermaye şirketleri de kendi içinde limited şirket, anonim şirket ve sermayesi paylara ayrılmış komandit şirket olmak üzere üçe ayrılır.

Şirket Kurma Masrafı Hesaplama

Şirket kuruluşu esnasında masraf hesabı yaparken ortaya çıkan rakamlar şirketin türüne, bulunduğu şehre, yapılan işe göre değişiklik gösterebilir. Aşağıda şirket türlerine göre masraf hesaplama işlemleri detaylı olarak örneklerle anlatıldı.

Limited Şirket Kurma Masrafı Hesaplama

Limited şirket, bir ya da daha fazla gerçek ya da tüzel kişinin bir araya gelerek ticaret unvanı altında kurulan yapıya verilen isimdir. Limited şirketlerin tüzel kişilik kazanması için ticaret siciline sahip olması gerekir. Limited şirketlerinin sermayeleri bellidir ve bu şirketler esas sermaye paylarının toplamından oluşmaktadır. Bankacılık ve sigortacılık yapamayan limited şirketler, sayıca anonim şirketlerden daha fazladırlar.

Limited şirketin kuruluş masrafları; yapılacak işe, ortak sayısına, müdür sayısına, iş için belirlenen sermaye tutarına, kira miktarına göre değişiklik gösterebilir. Maliyet tabloları bir şehirden diğer şehre aynı olmayabilir.

Limited şirketlerin kuruluş maliyetlerine etki eden noter masrafı, vergi dairesi ödenekleri, rekabet kurulu masrafı ise şehir farkı gözetmeksizin her yerde aynı miktardadır. Mali müşavir hizmet bedeli, ticaret odası kayıt bedeli ise şehirlere göre farklılık göstermektedir.

Temsili bir hesaplama yapacak olursak;

Yeni kuracağımız ve İstanbul içerisinde yer alacak bir limited şirket için ortak sayısının ve müdür sayısının 1 olduğunu, sermaye tutarını 10 bin Türk Lirası, kira tutarının ise brüt 1000 Türk Lirası olduğunu düşünelim. Tekstil satışı sektörüne ait limited şirketimiz için masrafları sıralayalım:

655 Türk Lirası tutarındaki Noter masrafları şunlardan oluşur:

 • Şirket kuruluşu sonrası mali müşavir vekalet ücreti: 120 TL,
 • İmza sirküleri (her müdür için 1 adet): 90 TL,
 • Ana sözleşme onayı (1 tane): 150 TL,
 • 1 adet kuruluş vekaleti: 80 TL,
 • Her ortak için üç adet nüfus cüzdanı örneği: 30 TL,
 • Her müdür için bir tane imza beyannamesi: 35 TL,
 • Ticari defterler (elli sayfalık) için onay ücreti: 150 TL.

22.68 Türk Lirası değerindeki vergi dairesi masrafları ise şunlardan oluşur:

 • Kefilsiz kira damga vergisi: 22,68 TL.
 • Eğer ki kefilli kra damga vergisi söz konusu olsaydı miktar; 136.44 TL olacaktı.
 • Damga vergisinin her nüsha için ödeneceğini hatırlatalım.

Ticaret odası için ödenen 1010 TL şunlardan oluşur:

 • Sicil kayıt ücreti: 1000 TL,
 • Faaliyet belgesi: 10 TL.

500 TL’den oluşan mali müşavirlik ücretleri, Rekabet kuruluna ödenen 4 TL’lik banka ücreti de hesaba katıldığında şirketin sadece kuruluş masrafının 2198,688 TL olduğu görülmektedir.

Dipnot: Sermaye bloke tutarı hesaplamaya dahil edilmemiştir.

Dipnot 2: Her bir ortak için fazladan ortalama 150 Türk Lirası, her bir fazladan müdür için ise ortalama 250 Türk Lirası gider ekleyebilirsiniz.

Dipnot 3: Toplam tutar hesaplanırken ana sözleşmede yer alan kelime sayısına göre farklılıklar oluşabilir.

Dipnot 4: Yabancı ortaklı bir limited şirketi kurulacak ise mali müşavirlik ücretinin alt limiti 2 bin Türk Lirası ve bu paraya ilave yüzde 18 miktarındaki katma değer vergisinden oluşur.

Dipnot 5: Yazar kasanın gerektiği durumlarda toplam masraf hesaplamasına ortalama 1250 Türk Lirası ekleyebilirsiniz.

Limited şirketin kurulmasından sonra kişileri bekleyen diğer masraflar şu şekilde sıralanabilir:

Aylık KDV ödemesi, aylık sigorta primi ve çalışan maaşları, her ay için müdürler adına 4B SGK prim ödemeleri, üç ayda bir stopaj ödemesi, yılda bir yıllık kurumlar vergisi masrafı, belediye vergileri, her ay için mali müşavirlik ücreti, senede bir defa meslek odası üye aidatı, her yıl sonunda yasal defter kapanış tasdiki bedeli, yasal defter açılış ücreti, üç ayda bir kez geçici vergi ödemesi.

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Olan Sermaye

Limited şirket kurabilmek için en az 10 bin Türk Lirası esas sermaye olması gereklidir. Diğer taraftan ortakların şirket için ortaya koyacakları sermayenin en az 25 Türk Lirası ya da bu tutarın katları seviyesinde olması gerekir.

Limited Şirket Kurmak İçin Kaç Kişi Gerekli?

2012 yılının Temmuz ayının başında uygulama sürülen 6102 numaralı Türk Ticaret Kanunu’nun altıncı kısmında yer alan birinci bölümdeki hükümlere göre, tek ortaklı limited şirketin kurulması mümkün hale getirilmiştir, ortak sayısı için maksimum seviye 50 olarak belirlenmiştir.

Anonim Şirket Kurmak

İlgili kanunlarda değişiklik olmadığı taktirde anonim şirket kurmak için en az 50 bin Türk Lirası miktarından sermayeye ve asgari bir ortağa ihtiyaç olmaktadır. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden fakat halka açık olmayan anonim şirketler için başlangıç sermayesi minimum seviyesi ise 100 bin Türk Lirası’dır.

Anonim Şirket Kuruluş Masrafları Hesaplama

Anonim şirketler için kuruluş masrafları hesaplaması sonucunda elde edilen sayılar işin ortak sayısı, müdür sayısı, sermaye ve kira tutarı gibi faktörlere göre değişiklik gösterecektir.

Anonim şirket için örnek verilerden oluşturulan bir kuruluş masrafı hesaplaması yapalım;

İstanbul’da kurulacak olan bir ortaklı ve bir müdürlü, sermaye tutarı 50 bin Türk Lirası olan ve brüt kira tutarı 1000 TL olan, toptan tekstil satış sektöründen bir anonim şirketi için;

1424 TL’den oluşan noter masrafları şunlardır:

 • İki adet tescil talepnamesi: 68 TL,
 • Bir adet kuruluş vekalet: 68 TL,
 • Her ortak için üç tane nüfus cüzdanı örneği: 67 TL,
 • Üç tane ana sözleşme onayı: 500 TL,
 • Her müdür için iki tane imza sirküleri: 161 TL,
 • 50 sayfalık ticari defterler onay ücreti: 440 TL,
 • Şirket kuruluşunun ardından mali müşavir vekalet bedeli: 120 TL.

Vergi dairesi masrafları ise kefilsiz kira damga vergisi söz konusu ise 22,68 TL’ye, kefilli kira damga vergisi söz konusu ise 136,44 TL’ye denk düşer ve her nüsha için damga vergisi ödenir.

1410 TL’den oluşan ticaret odası masrafları şunlardan oluşur:

 • 10 TL değerinde faaliyet belgesi,
 • 1400 TL bedelinde sicil kayıt işlemi.

20 TL’lik rekabet kurulu ödemesi yapılır.

Geri çekilebilen sermayenin dörtte biri oranında (12.500 TL)  bloke bedeli ödenir.

İstanbul için mali müşavirlik kuruluş bedeli: 1600 TL.

Matbaa giderleri de toplamda 130 TL’ye denk düşen iki tane firma kaşesi (30 TL) ve bir cilt fatura ve irsaliyeden (100 TL) oluşur.

Bu durumda anonim şirket kurma masrafı hesaplama işlemi neticesinde 4606,68 TL’lik bir masraf elde ediyoruz.

Dipnot: Sermaye bloke tutarı hesaplama işlemine dahil edilmemiştir.

Dipnot 2: Fazladan her bir ortak adına yaklaşık olarak 300 Türk Lirası, ilave her bir müdür adına ise yaklaşık olarak 500 Türk Lirası gider ekleyebilirsiniz.

Dipnot 3: Yabancı sermayeli bir şirket kurmak istiyorsanız mali müşavirlik ücreti minimum 3850 TL + Yüzde 18 KDV’den oluşur.

Ana sözleşmede yazan kelime sayısına göre toplam miktar değişebilir.

Şirket Kurma Masrafı Hesaplama!