Vekalet Ücreti Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Vekalet Ücreti Hesaplama

Vekaletname, bir kişinin bir başka kişiye belirli konularda kendi adına hareket edebilmesi adına o kişiyi yazılı olarak yetkilendirdiğine dair olan bir belgedir. Vekaletnameler sınırlı olabilecekleri gibi genel yetkiye de sahip olabilmektedir. Borçlar kanununca vekaletnmae iki taraflı olan bir sözleşmedir. Borçlar Kanunu’nun 386. madesi vekaleti, “vekalet bir sözleşmedir ki onunla vekil sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin yerine getirilmesini borçlanır.” şeklinde tanımlar. Vekillik sözleşmesi, vekile vekillik verenin çıkar ve iradesine göre uygun bir şekilde davranıp olması istenen sonuca yönelen bir işi belirli bir zaman aralığına bağlı kalmaksızın nispeten bir bağımsızlık içinde yapma borcunu, ortaya çıkacak sonucun, istenilen sonuç olmaması riskini de ona ait olmak üzere yüklenir.

Vekaletnameler, bir kişinin, bir başka kişi adına hareket edebilmesini sağlar. Bu hareket kabiliyeti için verilen belge, bahsi geçen ülke kurallarına göre hazırlanmalı ve o ülkede yer alan bir noter tarafından onaylanmalı yani tasdik edilmelidir. Vekaletnameler bir sebeple yurt dışında yer alanlar ya da teknik bilgi sahibi olanlar tarafınca temsil edilmesi gerektiğini düşünen kişiler için işlerine ara vermemeleri adına fayda sağlar. Bu bir yana herhangi bir sağlık ya da başka bir sebepten kaynaklı sorun sebebi ile işlerin başka bir elden yürütülmesine de olanak sağlar. Türkiye’de gerçekleştirilecek olan bir işlem için tarafların noter huzurunda imza atmaları gerekmektedir. Vekaletnameyi veren tüzel bir kişilik ise, bu tüzel kişiliği temsil eden kişinin yetkili olduğunu ispatlaması dahilinde tüze kişilik adına imzayı atması yerinde olacak olan şeydir.

Vekaletin Öğeleri

Vekillik sözleşmesi ile vekilin gireceği borca, bir işin görülmesi borcu denir. Bu işin, vekalet verenin çıkar ve iradesine uygun olarak yapılması gerekmektedir. Vekil, belirli bir zamana bağlı olmadan ve istenilen sonucu elde edememe riskini üzerine almadan işin görülmesi sorumluluğunu taşır. Vekalet veren ve vekil kişisinin bir işin esnasında anlaşmaları gerekmektedir. Vekile ödenecek olan tutar, vekalet sözleşmesinde yer alan zorunlu unsurlardan biri değildir. İki tarafa da , vekillik ücretini baştan kararlaştırabilir ya da işin görülmesinin ardından belirli bir ücret konusunda karar kılabilirler.

Vekaletin Kapsamı

Vekaletin kapsamına bakacak olursak, Borçlar Kanunu’nun 388. maddesine göre vekaletin kapsamı tespit edilmediği taktirde yapılan işin mahiyetine göre tayin edilecektir. Vekaletin kanuni kapsamı ile bahsedilen şey, taraflar arasında yapılan vekalet sözleşmesince, vekilin bu vekalet sözleşmesi sınırları içerisinde neler yapabileceklerini ifade eder. Yeni Borçlar Kanunu’nun 504. maddesine göre vekaletin kapsamı, “sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir.” şeklinde düzeltilmiştir.

Vekil, kendisine vekalet veren kişinin verdiği talimatlara uyma sorumluluğunu üstünde taşır. Buna rağmen vekil, vekalet veren kişiden izin alma imkanı bulamadığı zamanlarda, bu kişinin durumu bilseydi ne yapardı şeklinde o kişinin de izin vereceği açık olan hallerde vekilin talimatından ayrılabilir. Vekil, vekalet borcunu kendisi ifa etmelidir. Fakat vekile yetki verilen durumlarda, vekil işi bir başkasına yaptırabilmektedir. Vekil yetkisi dışına çıkarak, kendi yapacağı işi bir başkasına gördürtürse, onun yaptığı şeylerden kendisi fiilen sorumlu olur. Vekil, vekalet veren kişinin istekleri üzerinde yaptığı bir işin hesabını vermek ve vekalet ile ilişki olan aldıklarını da vekalet veren kişiye verme yükümlülüğünü taşır.

Vekil, vekaletin veren kişinin hesabına ve kendi adına gördüğü işlerden ortaya çıkan üçüncü kişilerden alacaklarını, vekalet veren kişinin, vekile karşı olan tüm borçlarını yerine getirdiği andan itibaren, herhangi bir şey yapmaksızın, vekalet verene geçmektedir. Vekilin iflas etmesi halinde vekalet veren kişi, bu alacağı kendisine geçmiş olduğunu, iflas masasına karşı da ortaya sürebilir. Eski Borçlar Kanunu’nun 393. maddesi yeni Yeni Borçlar Kanunu’nda da yerini korur.

Vekilin usulü dairesinde kendisine verilen işi yerine getirdiği zaman vekalet veren kişi vekalet verdiği kişinin çıkardığı masrafları ve verdiği avansları faizi ile birlikte ödemek ve vekalet verdiği kişinin sırtlandığı borçlardan onu kurtarma sorumluluğundadır. Bu madde Borçlar Kanunu’nun 39f. maddesinde yer almaktadır.

Vekalet Ücreti Hesaplama anlatımına geçmeden önce birkaç şeyden daha bahsedelim.

Vekile Özel Yetki Verilmesi Gereken Durumlar

Vekile özel yetki verilmesi gereken durumlara bir bakacak olursak; sulh olması, dava açılması, ibra, tahkim, davadan feragat edilmesi, yemin teklifinin kabul edilmesi, karşı tarafın açacağı bir davayı kabul etmek, hazi kaldırmak, hakimi reddetmek, hükmü altında kalınan şeyi almak, -ahzu kabza-, başkasını vekil olarak tayin etmek, anayasa mahkemesinde dava açmak, hakimlerin aleyhine tazminat davası açmak, bağış yapmak, kambiyo taahhüdünde bulunmak, bir gayrimenkulü temlik etmek ya da bir hakla birlikte takyit etmek, kişiye bağlı haklara ilişkin olarak dav açabilmek ( nesebin düzeltilmesi, evlat edinme izni ve isim tashihi vb.) gibi davalar, konkordato teklif etmek yada konkordato teklifini kabul etmek, akıt yapmak şeklinde gidebilir.

Vekalet Çeşitleri Nelerdir?

Vekaletname çeşitlerine bakacak olursak, genel vekaletname, tapuda yapılacak olan işlemler ile ilgili olan vekaletname, intikal ve veraset işlemleri ile ilgili vekaletname, tenfize ve tanıma ilişkin vekaletname, gayrimenkul alım ve satımı ile ilgili vekaletname, boşanma davası açmaya ve açılmış olan boşanma davasını kabul etmeye ilişkin vekaletname, ipotek kurmak adına yetkilendirilen vekaletname, şirketler tarafınca verilen vekaletname, şirketlerde yer alan hisselerin devrine ilişkin vekaletname ve satış vadi yapmak üzere verilecek olan vekaletname olarak sayabiliriz.

Taraflar tarafından vekalet için konulan bir süre olmadığı taktirde genel vekaletnameler için sınır süresi on yıl iken vekaletname verildiği zamanlarda zaman açısından sınırlandırılmış olan vekaletnameler de vardır ve bu sınırlar taraflarca belirlenmiş olur. Ayrıca vekaletnamenin azledilmesine ilişkin olarak, zamanın yanlışlığına ve vekaletin iptali ile vekil verenin uğrayacağı zarar ele alınarak ortaya çıkacak zarardan vekil verilen kişi sorumlu tutulabilmektedir.

Ayrıca vekalet, taraflardan birinin ölmesi ile sona erebileceği gibi, vekalet veren kişinin medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile birlikte de sona erebilmektedir.

Vekalet Ücreti Hesaplama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Vekalet ücreti hesaplama işlemleri, konusu para olan davalar için, icra mahkemeleri, sulh mahkemeler, asliye mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, duruşmalı idare ve vergi mahkemeleri, duruşmasız idare ve vergi mahkemeleri ve fikri ve sinai haklar mahkemeleri şeklinde ayrılır ve buna göre vekalet ücreti hesaplama işlemleri gerçekleştirilir. Vekalet ücreti hesaplama işlemlerinin konusu para olan davalar için olan bölümünde, ilk 35.000 Türk lirası için yüzde 12; sonraki 45.000 Türk lirası için yüzde 11; sonraki 80.000 Türk lirası için yüzde 8; sonraki 240.000 Türk lirası için yüzde 6; sonraki 600.000 Türk lirası için yüzde 4; sonraki 750.000 Türk lirası için yüzde 3; sonraki 1.250.000 Türk lirası için yüzde 1,5 ve sonraki 3.000.000 Türk lirası için yüzde bir şeklindedir. Tüm bu oranlar icra takibi için olan davalarda da geçerlilik taşır.

Bu hesap ile örneğin 35.000 Türk lirası tutara sahip olan bir kişinin vekalet ücreti için ödeyeceği tutar yapılan vekalet ücreti hesaplama işlemlerinin ardından 4.200 Türk lirası çıkacaktır. Fakat örneğin tutar 36.000 Türk Lirası olursa, 35.000 Türk lirasından sonra gelen 1.000 Türk lirası ücret için yüzde 11’lik bir ücret alınır ve bu da 110 Türk lirasıdır. Bu sebeple de yapılacak olan vekalet ücreti hesaplama işlemlerine göre ortaya çıkacak olan vekalet ücreti 4.310 Türk lirası’dır.

Bir başka örnek ile açıklamak gerekirse 85.000 Türk lirası olan bir ücretin vekalet ücreti hesaplama işlemlerini yaparken, ilk 35.000 Türk lirası için yüzde 12; sonraki 45.000 Türk lirası için yüzde 11 ve kalan 5.000 Türk lirası için yüzde 8’lik bir ücret alınması gerekir. Yapılacak olan vekalet ücreti hesaplama işlemlerine göre, ilk 35.000 Türk lirası için 4.200 Türk lirası; sonraki 45.000 Türk lirası için 4950 Türk lirası ve kalan 5.000 Türk lirası için 400 Türk lirası vekalet ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Vekalet Ücreti Hesaplama!