Vergi Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Vergi Hesaplama

Kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişi ve kuruluşlardan zorunlu olarak toplanan, kamu hizmeti finansmanını sağlayan paralardır. Anayasada yer alan vergi ödemeleri kişinin bir vatandaşlık görevi olarak adlandırılmıştır.Vergiler, kişinin ödeme gücüne göre yapılmaktadır. Vergileme yetkisi devletin elindedir ve ödemek mecburidir. Vergi konusu incelenirken gelir önemli bir yer kapsamaktadır. Kişinin geliri ile vergi ödemesi paralel durumdadır. Geliri yüksek olan bir kimsenin vergi ödemeleri de geliriyle orantılı yüksektir, geliri düşük bir kimsenin ise vergi ödemesi paralel olarak düşüktür.

Kişilerin servet durumu da vergi borçlarına etki etmektedir. Servetin büyüklüğüne göre vergi ödemeleri artmaktadır. Bir kişinin ödeyeceği vergi tutarı bir yıl boyunca sahip olunan servet ve geliriyle ilgilidir.
Kişi harcama yaptığında vergiye konu olmaktadır. Harcama tüketim olarak vergilendirilirken, servet olarak da biriktirilebilir. Her iki yönüyle de vergilendirilmektedir.

Verginin Başlıca İlkeleri

-Vergide adalet ilkesi: Herkes vergi vermek ile yükümlüdür. Fakat bazı siyasi, ekonomik ve sosyal nedenlerle gruplar veya kişiler vergi dışında tutulabilmektedir. Bu durum istisnadır.
-Vergide kesinlik ilkesi: Vergi alındıktan sonra kişiye tekrar ödenmemektedir.
-Vergide ekonomiklik ilkesi: Alınan vergi ile devlet hazinesine giren para arasında asgari düzeyde farklılık olmalıdır.
-Vergide uygunluk ilkesi: Vergi toplumun ekonomik yapısını zorlamadan elde edilmelidir. Bireysel olarak uygunluk belirlemek mümkün değildir. Ancak genele göre uygunluk önemsenmelidir.
-Verginin yasallığı ilkesi: Anayasada sadece vergi ile ilgili olan hükümler baz alınmamalı, anayasasının tüm kapsamı ele alınmalıdır.

Vergi Çeşitleri

1-Gelir Vergisi

Kişilerin gelirleri gelir vergisine tabiidir. Gelire giren kazanç ve iratlar:
Ticari kazançlar
Zirai kazançlar
Ücretler
Serbest meslek kazançları
Gayrimenkul sermaye iratları
Menkul sermaye iratları
Diğer kazanç ve iratlar ‘dır.

2-Kurumlar Vergisi

Şirketler, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançları bu vergiye tabiidir.

3-Katma Değer Vergisi

Harcamalar üzerinden alınan en yaygın vergidir.Türkiye’de yapılan ticari, zirai ve serbest meslek çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler bu vergiye tabiidir.

4-Özel Tüketim Vergisi

Türkiye’ye Avrupa Birliği ile uyum sürecinde gündeme gelen 2002 yılında kabul edilen vergidir. Avrupa Birliği’nde bu verginin amacı sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedenle lüks, çevreye zararlı, sağlığa zararlı maddeler de kullanılmaktadır. Malın ithal edilmesi ya da ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar.Motorlu taşıtlarda nihai tüketici adına ÖTV ödenmektedir.

5-Damga Vergisi

Yazılıp imzalanmak ve ya imza yerine işaret konmak için düzenlenen belgeler ya da elektronik imza kullanılırken manyetik ortamda oluşturulan belgeleri ifade etmektedir.

6-Motorlu Taşıtlar Vergisi

Trafik şube veya bürolarında kayıt ve tescil edilen motorlu kara taşıtları ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler tabiidir.

7-Emlak Vergisi

Türkiye’deki tüm binalar bina vergisine tabiidir.

Vergi Kod ve Türleri

Türkiye’de mevcut olan çok sayıda vergi türü ve kodları mevcuttur. Bu kod ve vergi adlarına aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür.

Tüm Vergi Kodlarına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ!

Vergi Dilimleri

Gelir toplamının hangi oranda vergilendireceğini gösteren dilimlerin ortak adıdır.
-12.600 TL’ye kadar %15
-30.000TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası %20
-69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde %27
110.000 TL ‘nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası
-69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde %35
110.000 TL’den fazlasının 110.000’si için 26.970 TL), fazlası
oranında vergilendirilmektedir.

Vergi Kimlik Numarası

Bir çok işlem ve bilgiye internet üzerinden ulaşılmaktadır.Kişiler ve kurumların vergi kimlik numarası alma şekilleri farklılık göstermektedir.
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler; vergi mükellefiyetini gerektirecek faaliyetleri için mükellefiyetinin tesis edileceği vergi dairesine Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazan nüfus cüzdanının noter onayı bir örneğini veya vergi dairesinde onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi ile gerekli belgelerle mükellefiyet kaydı yaptırabilmekte vergi kimlik numarası alabilmektedirler.
-Yabancı uyruklu olan kişiler ise; vergi dairesine pasaportlarının noter onaylı örneği ya da vergi dairesinde onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi, gereken belgeleri ile müracaat edip vergi kimlik numarası alabilmektedirler.
-Dernekler; tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu konumdaki yetkili vergi dairesine dernek tüzüğünün noter onaylı örneği ile giderek vergi kimlik numarası alabilmektedirler.
-Vergi mükellefini gerektirecek bir faaliyeti olmayan kooperatifler; yeni kurulan kooperatifler ana sözleşme ve ticaret siciline müracaatına dair belge ile birlikte bulundukları konumdaki yetkili vergi dairesine müracaat ederek vergi kimlik numarası alabilmektedirler.
-Cemiyetler; tüzel kişiliğin bulunduğu yerdeki vergi dairesine nizamnamenin noter onaylı bir örneği ile giderek vergi kimlik numarası alabilmektedirler.
-Vakıflar; tüzel kişiliğin bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine resmi senet veya vasiyetin noter onaylı bir örneği ile müracaat ederek vergi kimlik numarası alabilmektedirler.
Apartman yöneticileri; kendilerine ilişkin karar defterinin noter onaylı bir örneği ile apartmanın bulunduğu yerdeki vergi dairesine giderek vergi kimlik numarası alabilmektedirler.

Vergi Cezası

Vergi ile ilgili yükümlülükler, usul ve esaslar uygulanacak cezalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Vergi ile ilgili cezaları şu şekilde sıralayabiliriz.

Vergi kaybı (Ziyaı) Cezası

Vergi kaybı Vergi dairesi çeşitli eylemler sonucunda vergi kaybına uğramasına neden olmaktır.Bu durum kendiliğinden dilekçe ile haber verilir ise ayrıca haber verilen tarih öncesi bir başkası tarafından ihbarda bulunulmamış haber verme dilekçesinin incelenmeye başlamasından önce hiç verilmeyen vergi beyannamelerinin mükellefin haber verdiği tarihten itibaren on beş gün içinde tevdi olması eksik ve ya yanlış yapılan vergi beyanının haber verme dilekçesinin verildiği andan itibaren on beş gün içinde düzeltilmesi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay için 6183 sayılı kanunun 51. maddesine göre gecikme zammı oranında bir zamla haber verme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödenmesi durumunda ceza kesilmemektedir.

Bunların aksine, mükellefin vergilendirmeyi zamanında yerine getirmemesi ya da eksik getirmesi yüzünden verginin zamanından tahakkuk ettirilmemesi ve ya eksik tahakkuku, kişinin gerçeğe aykırı beyanı ile verginin eksik olması veya haksız yere geri verilmesine neden olunması durumlarında vergi kaybı söz konusu olmaktadır.

Usulsüzlük Cezası

Vergi kanunlarında belirtilen ve uyulması istenilen şekle uyulmamasıdır.Genel usulsüzlük cezaları ve özel usulsüzlük cezaları olarak ikiye ayrılır

Genel Usulsüzlük cezaları

Kendi içerisinde 1.derece usulsüzlük cezaları ve 2. derece usulsüzlük cezaları olarak ikiye ayrılır:

1.derece usulsüzlük cezaları;

Vergi ve harçların vaktinde verilmemesi, VUK’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin tutulmaması, işe başlamanın zamanında bildirilmemesi, tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik yaptırılmaması vb.

2.derece usulsüzlük cezaları;

Kanunda yazılı bildirmelerin zamanında yapılmayışı, düzenleme ve hükümlere uyulmamış olması, hesap veya işlemlerin doğruluk ve açıklığını bozmamak şartı ile bazı evrak ve belgelerin bulunmaması, tutulması zorunlu defterlerin ibraz edilmemesi vb.

Özel usulsüzlük cezaları:

Eylem ve cezası değişiklik göstermektedir.

Hürriyeti bağlayıcı suç ve cezalar:

Para cezasına çevrilebilen kaçakçılık suçları ve para cezasına çevrilemeyen kaçakçılık suçları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Vergi Hesaplama

Gelir Vergisi Hesaplama

Gelir tutarının gelir vergisi oranıyla çarpılması gerekmektedir. Gelir tutarı yükseldikçe vergi oranı artmaktadır. Gelir tutarının hangi oranda vergilendirileceği Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır. Gelir vergisi hesaplamak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Gelir Vergisi Hesaplama İşlemi İçin TIKLAYINIZ!

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

Aşağıda verilen linke tıklayarak açılan sayfada araç tipi, aracın yaşı, motor silindir hacmi seçilerek hesaplanabilmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama İşlemi İçin TIKLAYINIZ!

Kurumlar Vergisi Hesaplama

Mükelleflerin, hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınmaktadır.

Emlak Vergisi Hesaplama

Gayrimenkul bedeli her 4 yılda bir belirlenen ”yeniden değerleme” oranının yarısı ile her yıl yeniden hesaplanmaktadır. 2016 yılı için bu oran %5,58 olarak belirlenmektedir. 2015 ve öncesinde alınmış konutlar için bu oran %5,58/2=2,79 dur.

Emlak Türü

 

Büyükşehir Dışında Kalan Büyükşehir İçerisinde Yer Alan
Meskenler Binde 1 Binde 2
Diğer Binalar Binde 2 Binde 4
Araziler Binde 1 Binde 2
Arsalarda Binde 3 Binde 6

Örneğin: Ankara’da bulunan bir meskenin 2015 yılındaki bedeli 200.000 TL olsun
Yeniden değerleme tutarı: 200.000 x %2,79 =5.580
Yeniden değerleme tutarı+ 2015 yılı konut değeri = 200.000+ 5.580 TL =205.580 TL’dir.
205.000 x %0,2 =410 TL

Vergi Cezası Hesaplama

Gecikme faizlerini hesaplamak için borç tutarı, vade tarihi ve ödeme tarihi bilinmelidir. Aşağıdaki linki kullanarak vergi cezası hesaplama işleminizi yapabilirsiniz.

Vergi Cezası Hesaplama İşlemi İçin TIKLAYINIZ!

Vergi Hesaplama!