Yaklaşık Maliyet Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Yaklaşık Maliyet Hesaplama

Yaklaşık maliyet, ihaleden önce idare tarafından hesaplanan ve ihalenin konusu olan iş ile ilgili öngörülen bedele verilen addır. Öngörülen bu bedel için yapılacak olan hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan maliyet adından da anlaşılacağı üzere yaklaşık bir maliyettir. Tam maliyet ise ihale aşamasında iş üzerinde kalan yüklenici tarafından belirlenmiş olur. Yaklaşık maliyet, ödenek miktarının belirlenmesi, ihalenin eşik değer altı ya da üstü olması, ihale ilan sürelerinin belirlenmesi, yerli istekli ya da yerli malını sunan yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlaması ve yeterlilik değerlendirmesinde istenilecek olan belgelerin tespit edilmesi açısından belirleyici özellikler taşımaktadır. Bu bir yana tekliflerin değerlendirilmesi sırasında bir karşılaştırma noktası olarak da ele alınır. İhale konusunun işin yaklaşık maliyeti dikkate alınarak eşik değerlerin altında kalıp kalmadığını idareler belirler. Yaklaşık maliyet hesaplama, uygulama yönetmeliklerinde usul ve esaslara göre ayrıntılı fiyat ve miktar araştırması yapılmasının ardından gerçekçi bir şekilde tespit edilir ve sahip olduğu dayanaklar ile birlikte yaklaşık maliyet hesaplama cetveli üzerinden gösterilir. Yaklaşık maliyet hesaplama işlemlerinde katma değer vergisi bu hesaplamanın dışında tutulur.

İdareler tarafından ihale öncesinde tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmeyecektir. Ayrıca bu bilgi eki hesap cetveli ve onay belgesi haricinde hiçbir belgede yer alamaz. Belirlenmiş olan yaklaşık maliyetin ilk oturum sırasında açıklanacağı ana dek gizliliğinin korunması gerekmektedir. Yaklaşık maliyet hesaplama işlemleri idareler tarafından yapıldığı zaman esas olur. Fakat işin özelliğinden mütevellit, idareler tarafından hazırlanması mümkün olmayan durumlarda teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlanması gerekebilir. Bu durumda ise yaklaşık maliyet hesaplama işlemleri danışmanlık hizmet sunucusu aracılığı ile yapılacaktır. Danışmanlık hizmet sunucuları da yine aynı şekilde hesaplanmış olan yaklaşık maliyetin gizliliğini korumak ile yükümlüdür. Ayrıca hesaplanan yaklaşık maliyeti gizlilik içinde idareye bildirmek ile sorumludur. Yaklaşık maliyetin tespiti için yapılan çalışmalara katılan ya da bu bilgiye sahip olan kişiler yaklaşık maliyetin gizliliğini korumak ile yükümlü olup bu gizlilik şartını yok sayan ve ihlal eden kişiler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 61. maddesinde belirtilen yaptırımlar tarafından cezalandırılır. Yaklaşık maliyet kanununa göre bu kişiler cezalandırılır.

Yaklaşık maliyet hesaplama işlemlerinin yapılmasının ardından yapılacak olan ihalenin ilk ilan ya da davet tarihine kadar güncelliğini kaybetmesi halinde işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idareler tarafından Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK aylık Üretici Fiyatları Endeksi yani ÜFE Genel Endeksi üzerinden güncellenecektir.

Üç farklı şekilde yaklaşık maliyet hesaplama işlemi yapılabilir ve buna göre yaklaşık maliyet hesaplama cetveli de düzenlenebilir. Şimdi bunlara bir göz atalım.

Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet

Hizmet alımlarında yaklaşık maliyet hesaplama işlemleri birkaç farklı durumda yapılmaktadır. İdareler tarafından yaklaşık maliyet hesaplama işlemlerinin yapılabilmesi için ilk olarak ihalenin konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini ya da gruplarını ve buna ilişkin miktarları tespit etmesi gerekir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ile birlikte diğer hizmet alımlarında bu hesaplama türü kullanılır. Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında esas fiyatların tespiti sırasında kullanılan çeşitli fiyat türleri vardır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından işin niteliğine bağlı olarak belirlenen fiyatlar, ihaleyi yapan idare ya da diğer idareler tarafından gerçekleştirilmiş olan aynı ya da benzer işlerdeki fiyatlar, ilgili odalar tarafından belirlenmiş fiyatlar, ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine ya da gruplarına ilişkin olarak piyasada yapılacak olan fiyat araştırması kapsamında elde edilen fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alındıktan sonra ya da bu konuda uzman bilir kişi ve ekspertizler tarafından verilen fiyat bilgileri ile birlikte ihale konusu olan işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve / veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV ya da farklı nitelikte olan çeşitli giderlerin indirilmesi vasıtasıyla hesap edilen fiyatlar ile hizmet alımlarında yaklaşık maliyet hesaplama işlemleri yapılır. İdareler tarafından bu fiyatlar herhangi bir öncelik sırası olmadan birine, birkaçına ya da tamamına bakılarak kullanılabilir.

Yaklaşık maliyet hesaplama işlemleri birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde iki şekilde yapılır. Bunlardan ilki her bir iş kaleminin gerçekleştirilmesine ve miktarına ilişkin şartları gösteren bir yaklaşık maliyet hesaplama cetvelinin hazırlanması ve ardından bu cetvel üzerinde her bir iş kaleminin adının, biriminin, birim fiyatının ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile birlikte varsa diğer unsurların gösterilmesi ile birlikte olur. İkinci olarak ise birim fiyata dahil olan maliyetlerin, iş kalemiyle ilgili tüm unsurları içerecek şekilde düzenlenir. Bununla birlikte bu iş kalemine dahil olmayan diğer giderler öngörülmez.

Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımlarında yaklaşık maliyet hesaplama işlemleri brüt asgari ücretin en az yüzde kaç fazlası olacağının idare tarafından belirlenmesi ve bu oranın üzerinden hesaplanması ile gerçekleşir. Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde ise işin gerçekleştirilmesi ile ilgili şartları gösteren bir yaklaşık maliyet hesaplama cetveli hazırlanır. Ardından bu cetvel üzerinde işçilik ile ilgili olan malzeme, ekipman ve diğer şeyler için fiyatlar belirlenir ve bu fiyatlara dahil olan maliyetler gösterilir.

İşçilik hesaplama modülüne göre yaklaşık maliyet hesaplama şöyle bir örnek ile gösterilebilir.

Yüzde üç sözleşme ve genel gider karşılığı dahil olmak üzere asgari işçilik maliyeti:  176.738,12

Yüzde üç sözleşme ve genel gider karşılığı hariç olmak üzere asgari işçilik maliyeti    176.738,12/1.03 = 171.590,41

Yüzde üç sözleşme ve genel gider karşılığı:    176.738,12 – 590,41 = 5.147,71

Malzeme bedeli: 8000

Kar:  171.590,41+ 8000 = 179.590,41 * % 10 = 17.959,04

Yaklaşık Maliyet Hesaplama(A+B+C+D): 171.590,41 + 5.147,71 + 8000 + 17.959,04 = 202.697,16 TL

Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyet

İdare yaklaşık maliyet hesaplaması sırasında alım konusu olan malın niteliğini ve miktarını, teslim süresini, sigortasını, nakliyesini ve diğer özel şartları belirleyerek Katma Değer Vergisi haricinde fiyat bildirilmesini istemektedir. Yaklaşık maliyet hesaplama sırasında  kullanılmış olan her tür bilgi ve belge yaklaşık maliyet hesaplama cetveli eki üzerinde gösterilir. İdare alım konusu malın özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşlarından fiyat isteyerek yaklaşık maliyet hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilir. İdare piyasada alım konusu malı üreten ya da pazarlayan gerçek ya da tüzel kişilerden de fiyat bildirimi ya da proforma fatura isteyerek yaklaşık maliyet hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilir. İdare, alım konusu mal ile ilgili olarak Sağlık Uygulama Tebliğlerinde ve / veya Bütçe Uygulama Talimatlarında yer alan fiyatları kullanıp yaklaşım maliyet hesaplaması yapabilir. Bu fiyatlarda KDV ya da farklı niteliklere sahip giderlerin olması halinde bu giderler fiyatlardan indirilir ve ardından yaklaşık maliyet hesaplaması yapılır. İdare, kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğine sahip olan mesleki kuruluşların internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyet hesaplaması yapabilir.

Yapım İşleri İhalelerinde Yaklaşık Maliyet

Yapım işleri ihalelerinde yaklaşık maliyet hesaplaması ile ilgili olarak esas miktarların tespiti için belirli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar, arazi ve zemin etüdünün yapılması, proje zorunluluğu, mahal listesi hazırlanması, metraj listelerinin hazırlanması, birim imalat ve fiyat tariflerinin hazırlanması ve anahtar teslimi götürü bedel işlerde; mahal listelerine ve uygulama projelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri ya da iş gruplarının teknik özellik ve tarifleri şeklindedir.

Yaklaşık maliyet hesabında esas fiyat ile rayiçlerin tespitinde kullanılan fiyat ve rayiçlerin biri, birkaçı ya da tamamı herhangi bir öncelik sırasına bakılmaksızın kullanılabilmekte olup ilgili maddeler aşağıda yer almaktadır.

İhaleyi yapan idare tarafından daha önce gerçekleştirilmiş olan ihale konusu işe benzer bir niteliğe sahip iş ya da işlerin sözleşmelerinde yer alan fiyatlar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenecek olan yayımlanmış birim fiyat ve rayiç bedelleri, ilgili meslek odaları, üniversiteler ya da buna benzer kuruluşlar tarafından belirlenip yayımlanmış olan fiyat ve rayiç bedelleri ile birlikte idarenin piyasa araştırmasına dayanan rayiç ve fiyat tespitleri, yüklenici ya da alt yüklenici olarak faaliyet göstermekte olan ve konusunda deneyimli olan kişi ya da kuruluşlardan alınacak ihale konusu işe benzer bir niteliğe sahip işlere ilişkin maliyetler ile yapım işleri ihalelerinde yaklaşık maliyet hesaplama işlemleri yapılmaktadır.

Yaklaşık maliyet hesaplamasında iş kalemi ve / veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının yönetmelikte yer alan dokuzuncu maddeye göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel giderleri içinde bulundurmayan fiyatlar ile çarpımı neticesinde bulunan tutar, katma değer vergisi haricinde hesaplanır ve hesap edilen bu tutar üzerinden yüzde 25 oranında yüklenici genel gider karşılığı ve kar eklenmesi ile yaklaşık maliyet hesaplama işlemleri yapılır.

Yaklaşık Maliyet Hesaplama!